Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 17 listopada 2014 r. – Durand przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 45 z 15.2.2014, s. 47.