Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2014 – Hristov v. Komise a EMA

(Věc F-2/12)1

„Veřejná služba – Řízení pro výběr a jmenování výkonného ředitele regulační agentury – Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) – Dvojfázové výběrové řízení – Předběžný výběr na půdě Komise – Jmenování správní radou EMA – Povinnost správní rady EMA určit výkonného ředitele z kandidátů vybraných Komisí – Žaloba na neplatnost – Složení předvýběrové komise – Souběh funkcí člena předvýběrové komise a člena správní rady EMA – Kandidáti, kteří jsou členy správní rady EMA a jsou uvedeni na seznamu kandidátů vybraných Komisí – Jmenování kandidáta, který je členem správní rady EMA – Povinnost zachovávat nestrannost – Porušení – Zrušení – Žaloba na náhradu škody – Nemajetková újma oddělitelná od protiprávnosti, která je důvodem pro zrušení – Důkaz – Absence“

Jednací jazyk: bulharština

Účastníci řízení

Žalobce: Emil Hristov (Sofie, Bulharsko) (zástupci: M. Ekimdjiev, K. Boncheva a G. Chernicherska, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a D. Stefanov, zmocněnci, poté J. Currall a N. Nikolova, zmocněnci)

Žalovaná:: Evropská agentura pro léčivé přípravky (zástupci: původně V. Salvatore a T. Jablonski, zmocněnci, poté J. Currall a N. Nikolova, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení rozhodnutí Komise týkajících se vypracování a schválení předběžného seznamu, který byl správní radě EMA předložen v rámci řízení pro výběr a jmenování výkonného ředitele uvedené agentury, zadruhé návrh na zrušení jmenování jiného kandidáta na uvedené místo a zatřetí návrh na náhradu údajně způsobené nemajetkové újmy.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. dubna 2011, kterým navrhuje správní radě Evropské agentury pro léčivé přípravky seznam čtyř kandidátů doporučených předvýběrovou komisí a potvrzených poradním výborem pro jmenování, se zrušuje.

Rozhodnutí správní rady Evropské agentury pro léčivé přípravky ze dne 6. října 2011 o jmenování výkonného ředitele se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská komise a Evropská agentura pro léčivé přípravky ponesou vlastní náklady řízení a každá z nich nahradí polovinu veškerých nákladů řízení vynaložených E. Hristovem.

____________

1 Úř. věst. C 184, 23. 6. 2012, s. 21.