Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. novembri 2014. aasta otsus – Hristov versus komisjon ja EMA

(kohtuasi F-2/12)1

(Avalik teenistus – Reguleeriva ameti tegevdirektori valiku- ja ametisse nimetamise menetlus – Euroopa Ravimiamet (EMA) – Kaheetapiline valikumenetlus – Eelvalik komisjon – Ametisse nimetamine EMA haldusnõukogu poolt – EMA haldusnõukogu kohustus valida tegevdirektor komisjoni väljavalitud kandidaatide hulgast – Tühistamishagi – Eelvalikukomitee koosseis – Eelvalikukomitee liikme ja EMA haldusnõukogu liikme ülesannete üheaegselt täitmine – EMA haldusnõukogu liikmetest kandidaadid, kes on kantud komisjoni väljavalitud kandidaatide nimekirja – EMA haldusnõukogu liikmest kandidaadi ametisse nimetamine – Erapooletuse kohustus – Rikkumine – Tühistamine – Kahju hüvitamise nõue – Mittevaraline kahju, mis on tühistamise aluseks olnud õigusvastasusest eraldiseisev – Tõend – Puudumine)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Emil Hristov (Sofia, Bulgaaria) (esindajad: advokaadid M. Ekimdjiev, K. Boncheva ja G. Chernicherska)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Stefanov, hiljem J. Currall ja N. Nikolova)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (esindajad: V. Salvatore ja T. Jablonski, hiljem J. Currall ja N. Nikolova)

Ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsused, mis puudutavad sellise eelvaliku nimekirja väljatöötamist ja heakskiitmist, mis esitati EMA haldusnõukogule ameti tegevdirektori valiku- ja ametisse nimetamise menetluse raames; teiseks nõue tühistada teise kandidaadi nimetamine sellele ametikohale ning kolmandaks nõue hüvitada väidetavalt tekitatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 20. aprilli 2011. aasta otsus, millega ta esitas Euroopa Ravimiameti haldusnõukogule nimekirja nelja kandidaadiga, keda soovitas eelvalikukomitee ja kelle kinnitas ametisse nimetamise konsultatiivkomitee.

Tühistada Euroopa Ravimiameti haldusnõukogu 6. oktoobri 2011. aasta otsus tegevdirektori ametisse nimetamise kohta.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ravimiameti kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt kummaltki välja pool E. Hristovi kohtukuludest.

____________

1     ELT C 184, 23.6.2012, lk 21.