Language of document :

Sag anlagt den 31. oktober 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-127/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på at foretage en ny beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet i Unionens pensionsordning i henhold til de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 27. januar 2014 om afslag på sagsøgerens ansøgning om at der foretages en ny beregning af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår efter overførslen af sagsøgerens pensionsrettigheder fra den tyske ordning til fællesskabsordningen, som blev indgivet den 6. januar 2014.

Kommissionen tilpligtes at betale samtlige omkostninger i sagen, uanset sagens udfald, som følge af den omstændighed at svaret på klagen var tilpasset klagen i så ringe grad, at sagsøgeren har set sig nødtvunget til at anlægge sag for at opnå en reel undersøgelse af de klagepunkter, som han gjorde gældende.