Language of document :

Žaloba podaná 31. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-127/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o zamietnutí vykonania opätovného výpočtu započítaných práv na dôchodok nadobudnutých žalobcom v rámci dôchodkového systému Únie na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 27. januára 2014 o zamietnutí návrhu žalobcu na vykonanie opätovného výpočtu započítaných rokov v nadväznosti na prevod práv žalobcu na dôchodok z nemeckého systému do systému Spoločenstva, podanom 6. januára 2014,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania na tomto stupni bez ohľadu na výsledok rozhodnutia o žalobe, a to z dôvodu, že odpoveď na sťažnosť vo veľmi malom rozsahu zodpovedala tejto sťažnosti, v dôsledku čoho sa žalobca musel obrátiť na súd, aby dosiahol riadne preskúmanie výhrad, ktoré uviedol.