Language of document :

Talan väckt den 31 oktober 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-127/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A. Salerno)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte företa en ny beräkning av tillgodoräkningen av pensionsrättigheter som sökanden förvärvat i unionens pensionssystem med tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna avseende artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 27 januari 2014 att avslå sökandens begäran om en ny beräkning av tillgodoräknade pensionsberättigande tjänsteår efter en överföring av dessa från det tyska systemet till gemenskapssystemet, vilken gavs in den 6 januari 2014,

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader oberoende av utgången, på den grunden att svaret på begäran var anpassat till begäran i så liten grad att sökanden var tvungen att väcka talan för att erhålla en reell prövning av de anmärkningar som sökanden har gjort gällande.