Language of document :

Sag anlagt den 15. september 2014 – ZZ mod ECB

(Sag F-94/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ECB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Den Europæiske Centralbanks direktions afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren en supplerende lønstigning som led i den årlige undersøgelsesprocedure af vederlag og bonus for 2014.

Sagsøgerens påstande

Direktionens afgørelse af 25. februar 2014, som blev meddelt personalet den 3. marts 2014, om ikke at meddele sagsøgeren en supplerende lønstigning for 2014, annulleres.

Afgørelsen om afslag på den særlige klage af 1. juli 2014, modtaget den 7. juli 2014, annulleres;

Om fornødent annulleres afgørelsen fra den kompetente afdelingschef for DG-H om hverken at have overvejet eller tilbudt sagsøgeren en supplerende lønstigning, som meddelt indirekte ved direktionens afgørelse af 25. februar 2014 og ved afgørelsen om afslag på den særlige klage af 1. juli 2014;

Den økonomiske skade, som består i fortabelsen af en mulighed for at opnå en supplerende lønstigning i 2014, opgjort til 51 962 EUR, erstattes, eller subsidiært annulleres proceduren, der førte til afgørelsen af 25. februar 2014, og ECB iværksætter en ny procedure vedrørende tildeling af supplerende lønstigninger for 2014.

Den ikke-økonomiske skade, der efter ret og billighed er opgjort til 5 000 EUR, erstattes;

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.