Language of document :

Žaloba podaná 15. septembra 2014 – ZZ/ECB

(vec F-94/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výkonnej rady ECB o neposkytnutí dodatočného zvýšenia platu žalobcovi v roku 2014 v rámci každoročného preskúmania miezd a odmien

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výkonnej rady prijaté 25. februára 2014 a oznámené zamestnancom 3. marca 2014, ktorým sa žalobcovi v roku 2014 nepriznáva dodatočné zvýšenie platu,

zrušiť rozhodnutie prijaté 1. júla 2014 a doručené 7. júla 2014 o zamietnutí osobitného opravného prostriedku,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie príslušného vedúceho oddelenia/GR-H, ktorým nezvážil ani nenavrhol dodatočné zvýšenie platu žalobcu, implicitne oznámené rozhodnutím výkonnej rady z 25. februára 2014 a rozhodnutím o zamietnutí osobitného opravného prostriedku z 1. júla 2014,

zaviazal ECB na náhradu majetkovej ujmy spočívajúcej v strate možnosti získania dodatočného zvýšenia platu v roku 2014 vyčíslenú na 51 962 eur alebo alternatívne zrušiť konanie vedúce k prijatiu rozhodnutia z 25. februára 2014 a uložiť ECB povinnosť začať nové konanie týkajúce sa poskytnutia dodatočného zvýšenia platu v roku 2014,

nahradiť nemajetkovú ujmu vyčíslenú ex aequo et bono na 5 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu všetkých trov konania.