Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-117/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis, R. Metz i D. Verbeke)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przez skarżącego w systemie emerytalnym instytucji Unii Europejskiej na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 10 marca i 20 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przez skarżącego przed podjęciem służby w Komisji;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.