Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-117/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J.-N. Louis, R. Metz a D. Verbeke, advokáti)

Žalovaná: Komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o započítaní rokov na nárok na starobný dôchodok získaný žalobcom v dôchodkovom systéme Únie pri uplatnení nových všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia Komisie z 10. marca 2014 a 20. mája 2014 upravujúce výpočet započítaných rokov na nárok na starobný dôchodok získaný pred ich nástupom do služby v Komisii,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.