Language of document :

Talan väckt den 13 oktober 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-109/14)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. M. Ribolzi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå ansökan om ökning av efterlevandepensionen för avlidens tjänstemans frånskilda hustru.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta kommissionen att till sökanden betala 35 procent av efterlevandepensionen efter hennes avlidne make, som vid tidpunkten för dödsfallet uppgick till ett belopp på 2 857,40 euro, från det datumet och med tillägg för upplupen ränta,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.