Language of document :

Жалба, подадена на 27 октомври 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F—122/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: J.-N. Louis, R. Metz и D. Verbeke, адвокати)

Ответник: Комисия

Предмет на производството

От една страна, да се установи, че Регламент 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, не се прилага в частта, в която се предвижда спиране на прилагането на метода за адаптиране на възнагражденията и се въвежда налог за солидарност, и от друга страна, да се отмени решението на Съвета за налагане на налога за солидарност върху възнаграждението на жалбоподателя от 1 януари 2014 г., докато в същото време за периода 1 януари 2014 г. до 30 юни 2015 г. възнаграждението му няма да бъде адаптирано.

Искания на жалбоподателя

да се установи, че Регламент 1023/2013 не се прилага в частта, в която предвижда спиране от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2015 г. прилагането на метода за адаптиране на възнагражденията, определен в приложение XI от правилника, като за същия период се въвежда налог за „солидарност“ от 6 %,

вследствие на това да се отмени обжалваното решение,

да се осъди Комисия да заплати съдебните разноски.