Language of document : ECLI:EU:F:2014:115

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)


22 май 2014 година


Дело F‑65/13


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Член 32, параграф 1 от Процедурния правилник — Накърняване на доброто правораздаване — Отстраняване на представител на страна от производството“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ на основание член 106а от него, с която, съгласно член 32, параграф 1 от Процедурния правилник, ако Съдът на публичната служба счита по-специално, „че поведението на представител на страна пред Съда на публичната служба […] е несъвместимо с престижа на Съда на публичната служба или с изискванията за добро правораздаване“, той уведомява за това заинтересованото лице. По същите съображения той „може по всяко време, след изслушване на заинтересованото лице, да отстрани с определение заинтересованото лице от производството. Определението подлежи на незабавно изпълнение“

Решение:      Отстранява адвокат A от производството съгласно член 32, параграф 1 от Процедурния правилник. Препис от настоящото определение да се връчи на компетентните испански и италиански органи, които имат правомощия по отношение на адвокат A.


Резюме


Съдебно производство — Представителство на страните — Отстраняване на представител на страна от производството

(член 32, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

Поведението на адвокат, който представлява дадена страна пред юрисдикциите на Съюза, като подава жалби, основани на факти, които са почти идентични на тези, въз основа на които са били подадени предходни жалби, отхвърлени като явно лишени от всякакво правно основание или явно недопустими, или като се позовава на едни и същи правни основания, които са симптоматични за склонността на посочената страна да води системно и безразборно съдебни дела, може да се счита за несъвместимо с изискванията на доброто правораздаване.

Такъв е случаят, когато чрез подобно поведение този адвокат поддържа, без подбор, кверулентността на заинтересованата страна, която предвид особено големия брой подадени жалби пред юрисдикциите на Съюза — брой, чиято величина не е можела да убегне на нормално добросъвестния адвокат — се оказва особено вредна за доброто правораздаване.

При тези условия следва да се приложи член 32, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, като юридическият представител бъде отстранен от производството. Това отстраняване задължава заинтересованата страна да замени юридическия си представител, но не накърнява по никакъв начин преценката на Съда на публичната служба по съществото на жалбата, с която той остава сезиран, доколкото жалбоподателят не я е оттеглил.

(вж. точки 12, 18, 22, 27 и 28)