Language of document : ECLI:EU:F:2014:197

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. rugsėjo 10 d.

Byla F‑120/13

Sylvia Tzikas

prieš

Europos geležinkelių agentūrą (EGA)

„Viešoji tarnyba – Laikinasis tarnautojas – Terminuotos sutarties nepratęsimas – Agentūros darbuotojai – Darbuotojų skaičiaus sumažinimas – Europos geležinkelių agentūros daugiametis finansinis planas – Dviejų pareigybių panaikinimas darbuotojų lentelėje – Esminių procedūrinių reikalavimų laikymasis – Teisė būti išklausytam – Vidaus gairės – Tarnybos interesas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys; kuriuo S. Tzikas prašo panaikinti 2013 m. kovo 22 d. Europos geležinkelių agentūros (EGA arba toliau – agentūra) vykdomojo direktoriaus sprendimą, kuriuo jis patvirtino ieškovei, kad jos laikinosios tarnautojos sutarties galiojimas baigiasi sutartyje nustatytą dieną, t. y. rugsėjo 30 d.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Europos geležinkelių agentūra padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiama pusė S. Tzikas patirtų bylinėjimosi išlaidų. S. Tzikas padengia pusę savo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties nepratęsimas – Vidaus gairių, kuriomis tarnautojui suteikiama galimybė pateikti pastabų prieš priimant sprendimą, priėmimas – Teisinės pasekmės

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties nepratęsimas – Vidaus gairių, kuriomis tarnautojui suteikiama galimybė pateikti pastabų prieš priimant sprendimą, priėmimas – Dialogo su tarnautoju būdai

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties nepratęsimas – Vidaus gairių, kuriomis nustatoma sprendimų dėl pratęsimo priėmimo procedūra, priėmimas – Administracijos nesilaikomi jose numatyti rekomendaciniai terminai – Pasekmės

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnis)

4.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties nepratęsimas – Administracijos diskrecija – Apimtis – Darbo vietų sumažinimas dėl biudžetinių priežasčių

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 47 straipsnis)

5.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai – Įdarbinimas – Terminuotos sutarties pratęsimas – Administracijos diskrecija – Administracijos rūpestingumo pareiga – Atsižvelgimas į atitinkamo tarnautojo interesus – Ribos

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 ir 47 straipsniai)

1.      Nors iš tiesų Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose, pirmiausia 47 straipsnyje, nenumatyta speciali procedūra, kurios tikslas – suteikti galimybę tinkamai išklausyti terminuotai įdarbintą laikinąjį tarnautoją prieš priimant sprendimą nepratęsti jo sutarties, nieko nenustačius tekstuose pareigūnų tarnybos srityje, institucija arba agentūra vis tiek gali numatyti vidaus procedūras ir būdus, leidžiančius išklausyti laikinąjį tarnautoją, kol bus priimtas sprendimas dėl jo įdarbinimo pabaigos, pirmiausia priimdamos vidaus gaires, jeigu naudojantis tokia galimybe nenukrypstama nuo Pareigūnų tarnybos nuostatų arba minėtų įdarbinimo sąlygų eksplicitinės taisyklės.

Šiuo atžvilgiu tokios vidaus gairės srityje, kurioje institucija arba agentūra turi didelę Pareigūnų tarnybos nuostatų suteiktą diskreciją, gali būti priimtos kaip sprendimas, apie kurį pranešta visam personalui ir kuriuo siekiama užtikrinti vienodą požiūrį į atitinkamus pareigūnus ir tarnautojus. Kai institucija arba agentūra priima tokį sprendimą, jis turi būti laikomas pavyzdinio elgesio taisykle, kurią administracija nustatė pati sau ir nuo kurios negali nukrypti nenurodžiusi priežasčių, antraip būtų pažeistas vienodo požiūrio principas.

(žr. 46–48 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimo Louwage / Komisija, 148/73, EU:C:1974:7, 12 punktas; Sprendimo Lux / Audito rūmai, 129/82 ir 274/82, EU:C:1984:391, 20 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Schneider / Komisija, T‑54/92, EU:T:1994:283, 19 punktas; Sprendimo Monaco / Parlamentas, T‑92/96, EU:T:1997:105, 46 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Petrilli / Komisija, F‑98/07, EU:F:2009:7, 55 punktas ir jame nurodyta teismų praktika; Sprendimo Bernard / Europolas, F‑99/07 ir F‑45/08, EU:F:2009:84, 79 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

2.      Įgyvendinant Sąjungos agentūros vidaus gaires dėl terminuotai įdarbintų laikinųjų tarnautojų sutarčių pratęsimo procedūros, kai pirmiausia turi vykti dialogas tarp agentūros ir atitinkamo tarnautojo dėl jo sutarties pratęsimo galimybių, agentūra turi užtikrinti, kad atitinkamas tarnautojas būtų informuotas apie pokalbio su savo viršininku dalyką, kad galėtų naudingai išdėstyti savo poziciją, kol bus priimtas jam nepalankus sprendimas dėl jo įdarbinimo sutarties galiojimo pasibaigimo. Taigi, net jei vidaus gairėse nenustatyta, kad viršininko ir atitinkamo tarnautojo dialogas turi vykti raštu, todėl apie pokalbio dalyką gali būti informuojama žodžiu ir tai gali išplaukti iš pokalbio aplinkybių, pranešimas raštu suinteresuotajam asmeniui galėtų būti labiau tinkamas.

(žr. 55 punktą)

3.      Jeigu nesilaikoma Sąjungos agentūros vidaus gairėse numatytų rekomendacinių terminų dėl terminuotai įdarbinto laikinojo tarnautojo sutarčių pratęsimo procedūros, toks pažeidimas dar turi turėti pasekmių sprendimo dėl nepratęsimo turiniui.

Šiuo atžvilgiu esant situacijai, kai nagrinėjama darbo vieta panaikinama, pasiūlymo nepratęsti tarnautojo, dirbančio šioje darbo vietoje, laikinojo tarnautojo sutarties biudžetinės pasekmės, numatytos remiantis agentūros veiklos biudžeto išlaidomis, iš tikrųjų neturi reikšmės, nes tokiu sprendimu tik patvirtinama, kad nenaudojami asignavimai, panaikinti kitiems biudžetiniams metams. Todėl, kalbant apie vidaus gairėse numatytą reikalavimą kreiptis į agentūros žmogiškųjų išteklių tarnybą prieš priimant sprendimą nepratęsti sutarties, pažymėtina: kadangi ši tarnyba galėjo nepateikti jokių komentarų dėl sprendimo pasiūlymo, kuris negalėjo sukelti jokių biudžetinių pasekmių, galimas kreipimasis, net laikantis nustatytų terminų, negalėtų turėti pasekmių sprendimo nepratęsti sutarties turiniui ir dėl to teisėtumui.

(žr. 67, 69 ir 70 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Wunenburger / Komisija, T‑246/04 ir T‑71/05, EU:T:2007:34, 149 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

4.      Tarnybos struktūra ir veikla yra išimtinė institucijos kompetencija, ir tik aukštesnė institucija atsakinga už tarnybų struktūrą. Todėl tik ji turi vertinti tarnybos poreikius ir atitinkamai panaudoti jos turimus darbuotojus.

Sąjungos institucijos ir agentūros taip pat gali nustatyti savo administracinių skyrių struktūrą atsižvelgdamos į visus kriterijus, kaip antai joms pavestų užduočių pobūdį, apimtį ir biudžetines galimybes. Taigi ši galimybė apima galimybę panaikinti darbo vietas ir keisti priskiriamas užduotis, siekiant didesnio darbų organizavimo veiksmingumo arba norint įgyvendinti Sąjungos politinių institucijų nustatytus biudžetinius reikalavimus panaikinti darbo vietas, ir teisę perskirstyti panaikintą darbo vietą užėmusio asmens pirma vykdytas užduotis, nors šis darbo vietos panaikinimas nebūtinai siejamas su sąlyga, kad visos nurodytos užduotys būtų atliekamos mažesnio negu iki restruktūrizacijos asmenų skaičiaus. Be to, panaikinus darbo vietą nebūtinai panaikinamos su ja sietos užduotys.

Todėl dėl imperatyvių biudžetinių priežasčių priimdama sprendimą panaikinti asistentų, o ne administratorių darbo vietas, ir iš asistentų darbo vietų, kuriose dirba laikinieji tarnautojai, kurių sutarčių galiojimas baigiasi tais metais, nurodydama ir panaikindama tą, kurios panaikinimas turės mažiausiai pasekmių veiklai, institucija nepažeidžia savo diskrecijos šioje srityje ribų.

(žr. 81–83 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimas Labeyrie / Komisija, 16/67 EU:C:1968:37, 445 punktas; Sprendimo Geist / Komisija, 61/76, EU:C:1977:127, 38 punktas; Sprendimo Bellardi-Ricci ir kt. / Komisija, 178/80, EU:C:1981:310, 19 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Scheuer / Komisija, T‑108/89, EU:T:1990:45, 41 punktas; Sprendimo Pitrone / Komisija, T‑46/89, EU:T:1990:62, 60 punktas; Sprendimo Sebastiani / Parlamentas, T‑163/89, EU:T:1991:49, 33 punktas; Sprendimo Lacruz Bassols / Teisingumo Teismas, T‑109/92, EU:T:1994:16, 88 punktas; Sprendimo Cesaratto / Parlamentas, T‑108/96, EU:T:1997:115, 48–51 punktai; Sprendimo Karatzoglou / AER, T‑471/04, EU:T:2008:540, 59 punktas.

5.      Nors Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnyje numatyta galimybė pratęsti laikinojo tarnautojo sutartį, tai nėra teisė, o tik paprasta galimybė, dėl kurios sprendžia kompetentinga tarnyba. Be to, priešingai, nei numatyta dėl pareigūnų, terminuotai įdarbintas laikinasis tarnautojas, kurio sutarties galiojimas baigiasi, neturi pirmumo teisės, kuri jo neįdarbinus leistų jam vėl užimti bet kurią kitą tos pačios pareigų grupės darbo vietą, kuri būtų laisva arba sukurta jį įdarbinusioje institucijoje arba agentūroje.

Taip pat dėl to, kad globalių politinių reikalavimų aplinkybėmis Sąjungos institucijos ir agentūros turi laipsniškai kasmet mažinti savo darbuotojų skaičių, sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos negalima kaltinti nevykdžius rūpestingumo pareigos ir neterminuotam laikotarpiui neįdarbinus tarnautojo, nes jos biudžete panaikintos darbo vietos.

Tai dar labiau taikoma, kai bet kuriuo atveju atitinkamas tarnautojas negali pasigirti ypatingais nuopelnais atliekant pastaruoju metu paskirtas užduotis. Iš tiesų atsižvelgus į tarnautojo, kurio profesinės paslaugos buvo įvertintos kaip nepakankamos, asmeninį interesą negalima uždrausti kompetentingai institucijai nepratęsti jo terminuotos sutarties, jei to reikalauja tarnybos interesas, nors tam šis tarnautojas prieštarauja.

(žr. 91, 92, 95 ir 96 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimo Nebe / Komisija, 176/82, EU:C:1983:214, 18 punktas; Sprendimo Lux / Audito rūmai, 69/83, EU:C:1984:225, 17 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Potamianos / Komisija, T‑160/04, EU:T:2008:438, 30 punktas.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: Sprendimo ETF / Michel, T‑108/11 P, EU:T:2013:625, 88 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Klug /EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, 79 punktas; Sprendimo AI /Teisingumo Teismas, F‑85/10, EU:F:2012:97, 167 ir 168 punktai; Sprendimo Solberg /OEDT, F‑124/12, EU:F:2013:157, 45 punktas.