Language of document : ECLI:EU:C:2014:97

Zaak C‑656/11

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

tegen

Raad van de Europese Unie

„Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels – Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen – Besluit van de Raad – Keuze van de rechtsgrondslag – Artikel 48 VWEU – Artikel 79, lid 2, sub b, VWEU”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 februari 2014

Handelingen van de instellingen – Keuze van de rechtsgrondslag – Criteria – Besluit 2011/863 betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen, inzake de vervanging van bijlage II bij die overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels – Vaststelling krachtens artikel 48 VWEU – Rechtmatigheid

(Art. 48 VWEU; overeenkomst EG-Zwitserland over het vrije verkeer van personen, art. 8 en bijlage II; besluit 2011/863 van de Raad)

In het stelsel van bevoegdheden van de Unie moet de keuze van de rechtsgrondslag van een Uniehandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn, waaronder met name het doel en de inhoud van de handeling. Besluit 2011/863 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, inzake de vervanging van bijlage II bij die Overeenkomst, betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, kon, gelet op de context, de inhoud en het doel ervan, rechtmatig op basis van artikel 48 VWEU worden vastgesteld.

Wat de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels betreft, zijn in artikel 8 van de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen immers de huidige bepalingen van artikel 48, sub a en b, VWEU overgenomen, die ertoe strekken te verzekeren dat de periodes die volgens de verschillende nationale wetgevingen bepalend zijn voor het verkrijgen en behouden van het recht op uitkeringen en voor het berekenen van deze uitkeringen, worden gecumuleerd en voorts dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven, worden betaald. De Unie heeft, door die overeenkomst te sluiten, de toepassing van haar regeling inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels tot de Zwitserse Bondsstaat uitgebreid.

Het bestreden besluit heeft als hoofddoel om, na de inwerkingtreding van de nieuwe Unieregeling betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, tevens de regeling te actualiseren die door de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen tot de Zwitserse Bondsstaat is uitgebreid, en aldus een door deze overeenkomst reeds gewenste en gerealiseerde uitbreiding van de sociale rechten ten voordele van de burgers van de betrokken staten te handhaven.

(cf. punten 47, 56, 59, 63, 64)