Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Byla C‑466/12

Nils Svensson ir kt.

prieš

Retriever Sverige AB

(Svea hovrätt prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29/EB – Informacinė visuomenė – Autorių teisių ir gretutinių teisių tam tikrų aspektų suderinimas – 3 straipsnio 1 dalis – Viešas paskelbimas – Sąvoka – Internetinės nuorodos (galimos spragtelėti nuorodos), suteikiančios prieigą prie saugomų kūrinių“

Santrauka – 2014 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Viešas paskelbimas – Sąvoka – Viešas pateikimas interneto svetainėje galimų spragtelėti nuorodų į kūrinius, laisvai prieinamus kitoje interneto svetainėje – Netaikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalis)

2.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Viešas paskelbimas – Sąvoka – Valstybių narių teisė suteikti platesnę autorių teisių turėtojų apsaugą numatant, kad viešo paskelbimo sąvoka apima daugiau veiksmų, nei nurodyta Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalyje – Netaikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalis)

3.        Tarptautiniai susitarimai – Valstybių narių susitarimai – Susitarimai, sudaryti iki valstybės narės įstojimo į Sąjungą – Susitarimas, pagal kurį valstybei narei paliekama teisė imtis Sąjungos teisei prieštaraujančios priemonės – Valstybės narės pareiga nesiimti tokios priemonės

(SESV 351 straipsnis)

1.        Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad toje nuostatoje numatytu viešu paskelbimu nelaikomas pateikimas interneto svetainėje galimų spragtelėti nuorodų į kūrinius, laisvai prieinamus kitoje interneto svetainėje.

Šiuo atžvilgiu viešo paskelbimo sąvoka apima du kumuliacinius elementus, t. y. kūrinio „skelbimą“ ir šio kūrinio skelbimą „viešai“.

Pateikus interneto svetainėje galimas spragtelėti nuorodas į saugomus kūrinius, su kuriais be jokių apribojimų galima susipažinti kitoje interneto svetainėje, pirmosios svetainės naudotojams suteikiama galimybė gauti tiesioginę prieigą prie minėtų kūrinių ir tai yra kūrinio „padarymas prieinamu“, taigi ir „paskelbimas“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalį. Toks paskelbimas apima visus potencialius interneto svetainės vartotojus, t. y. neapibrėžtą ir pakankamai didelį adresatų skaičių.

Todėl, kad būtų taikoma sąvoka „viešas skelbimas“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalį, dar reikia, kad toks paskelbimas, kuris susijęs su tais pačiais kūriniais, kaip ir pradinis paskelbimas, ir kuris atliktas internete, kaip ir pradinis paskelbimas, taigi – tomis pačiomis techninėmis priemonėmis, būtų skirtas naujai visuomenės daliai, t. y. tai, į kurią neatsižvelgė autorių teisių turėtojai, kai leido pradinį viešą paskelbimą. Atitinkamų kūrinių paskelbimu pateikiant galimą spragtelėti nuorodą šie kūriniai nėra perduodami naujai visuomenės daliai.

Tokiomis aplinkybėmis tuo atveju, kai visi kitos interneto svetainės vartotojai, kuriems atitinkami kūriniai buvo paskelbti pateikiant galimą spragtelėti nuorodą, gali tiesiogiai susipažinti su šiais kūriniais svetainėje, kurioje jie iš pradžių buvo paskelbti, nedalyvaujant šios kitos svetainės administratoriui, svetainės, kurią administruoja minėtas administratorius, vartotojai turi būti laikomi potencialiais pradinio paskelbimo adresatais, taigi – priklausančiais visuomenės daliai, į kurią atsižvelgė autorių teisių turėtojai, kai leido pradinį paskelbimą.

Todėl, nesant naujos visuomenės dalies, autorių teisių turėtojų leidimo nereikia tokiam viešam paskelbimui.

(žr. 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal ją valstybė narė negali suteikti platesnės autorių teisių turėtojų apsaugos numatydama, kad viešo paskelbimo sąvoka apima daugiau veiksmų, nei nurodyta toje nuostatoje.

Visų pirma iš Direktyvos 2001/29 1, 6 ir 7 konstatuojamųjų dalių matyti, kad šia direktyva siekiama, be kita ko, pašalinti su autorių teisių apsauga susijusius teisės aktų skirtumus ir teisinį netikrumą. Pripažinimas, kad valstybė narė gali suteikti platesnę autorių teisių turėtojų apsaugą numatydama, jog viešo paskelbimo sąvoka apima daugiau veiksmų, nei nurodyta Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalyje, lemtų teisės aktų skirtumus, taigi – teisinį netikrumą tretiesiems asmenims. Todėl Direktyva 2001/29 siekiamam tikslui būtų neišvengiamai pakenkta, jei viešo paskelbimo sąvoką įvairios valstybės narės galėtų aiškinti kaip apimančią daugiau veiksmų, nei nurodyta šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje.

Be to, reikia konstatuoti, kad jei būtų pripažinta valstybių narių teisė numatyti, jog viešo paskelbimo sąvoka apima daugiau veiksmų, nei nurodyta tos direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje, neabejotinai būtų pakenkta vidaus rinkos veikimui.

(žr. 34–36, 41 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 39 punktą)