Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. novembri 2014. aasta otsus – De Nicola versus EIP

(kohtuasi F-59/09 RENV)1

(Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Euroopa Investeerimispanga töötajad – Iga-aastane hindamine – Sise-eeskirjad – Kaebemenetlus – Õigus olla ära kuulatud – Apellatsioonikomitee poolt eiramine – Apellatsioonikomitee otsuse õigusvastasus – Psühholoogiline ahistamine – Kahju hüvitamise nõuete üle otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: T. Gilliams ja G. Nuvoli A. Dal Ferro)

Ese

Esiteks nõue tühistada 29. aprilli 2008. aasta edutamisotsused, mis ei sisalda hageja nime, ja hageja 2007. aasta hindamine. Teiseks tühistada apellatsioonikomitee otsus jätkata taandamistaotluse esitamisele vaatamata asja menetlemist. Viimaseks nõue tuvastada, et hageja suhtes leidis aset psühholoogiline ahistamine, nõue kohustada kostjat ahistamine lõpetama ja hüvitama hagejale tekitatud mittevaraline ja varaline kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Investeerimispanga apellatsioonikomitee 14. novembri 2008. aasta otsus.

Vajadus teha otsus nõuete üle, milles taotletakse psühholoogilise ahistamisega väidetavalt tekitatud kahju hüvitamist, on ära langenud.

Jätta ülejäänud osas hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja C. De Nicola kohtukulud kohtuasjades F-59/09, T-264/11 P ja F-59/09 RENV.

____________

1     ELT C 205, 29.8.2009, lk 49.