Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.11.2014 – De Nicola v. EIP

(Asia F-59/09 RENV)1

(Henkilöstö – Asian palauttaminen virkamiestuomioistuimeen kumoamistuomion jälkeen – EIP:n henkilöstö – Vuosittainen arviointi – Sisäiset säännöt – Muutoksenhakumenettely – Oikeus tulla kuulluksi – Loukkaaminen muutoksenhakulautakunnassa – Muutoksenhakulautakunnan päätöksen lainvastaisuus – Työpaikkakiusaaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen vahingonkorvausvaatimuksista)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: T. Gilliams ja G. Nuvoli, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä 29.4.2008 päätettyjen niiden ylennysten kumoaminen, joissa ei mainita kantajan nimeä, ja kantajasta vuodelle 2007 laaditun arviointikertomuksen kumoaminen. Toisaalta muutoksenhakukomitean sen päätöksen kumoaminen, jolla se päätti jatkaa toimintaansa esitetystä jääviysväitteestä huolimatta. Lopuksi sen toteaminen, että kantaja on joutunut työpaikkakiusaamisen uhriksi sekä vastaajan määrääminen lopettamaan työpaikkakiusaaminen sekä vastaajan velvoittaminen korvaamaan henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko.

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin muutoksenhakukomitean 14.11.2008 tekemä päätös kumotaan.

Lausunnon antaminen vaatimuksista, jotka koskevat korvausta työpaikkakiusaamisesta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä, raukeaa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan De Nicolan oikeudenkäyntikulut asioissa F-59/09, T-264/11 P ja F-59/09 RENV.

____________

1 EUVL C 205, 29.8.2009, s. 49.