Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 18. novembra spriedums – De Nicola/EIB

(lieta F-59/09 RENV) 1

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – EIB personāls – Ikgadējais novērtējums – Iekšējais regulējums – Apelācija – Tiesības tikt uzklausītam – Neievērošana Pārsūdzību izskatīšanas komitejā – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums – Psiholoģiskā vardarbība – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas attiecībā uz prasījumiem par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāve – L. Isola)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (EIB) (pārstāvji – T. Gilliams un G. Nuvoli, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt 2008. gada 29. aprīlī pieņemtos lēmumus par paaugstināšanu amatā, kuros nav ietverts prasītāja vārds, kā arī prasītāja novērtējumu par 2007. gadu. Otrkārt, prasība atcelt Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmumu turpināt izskatīt lietu, neskatoties uz noraidījuma pieteikumu. Visbeidzot prasība konstatēt faktu, ka prasītājs ir psiholoģiskas vardarbības upuris, kā arī piespriest atbildētājai pārtraukt šīs psiholoģiskās vardarbības darbības un atlīdzināt materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Investīciju bankas Pārsūdzību izskatīšanas komitejas 2008. gada 14. novembra lēmumu;

nav jālemj par prasījumiem par zaudējumu atlīdzību par apgalvoto kaitējumu saistībā ar psiholoģisko vardarbību;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Investīciju banka sedz savus, kā arī atlīdzina C. De Nicola tiesāšanās izdevumus lietās F-59/09, T-264/11 un F-59/09 RENV.

____________

1      OV C 205, 29.8.2009., 49. lpp.