Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 ноември 2014 г. — EH/Комисия

(Дело F-42/14)1

(Публична служба — Длъжностно лице — Възнаграждение — Семейни надбавки — Забрана за получаване на семейни надбавки едновременно по реда на националното право и по реда на Правилника за длъжностните лица — Получавани от съпруга на длъжностното лице семейни надбавки по реда на националното право — Недеклариране от длъжностното лице на промяна на личното му положение пред съответната администрация — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Понижаване в стъпка — Пропорционалност — Мотивиране — Смекчаващи обстоятелства — Неполагане на дължимата грижа от страна на администрацията)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: EH (представители: S. Rodrigues и A. Blot, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Ehrbar)

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което на жалбоподателя е наложено наказание понижаване с три стъпки поради нарушаване на забраната за получаване на семейни надбавки едновременно по реда на националното право и по реда на Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

EH понася направените от него съдебни разноски и е осъдено да заплати тези на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 212, 7.7.2014 г., стр. 45