Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. november 2014 – EH mod Kommissionen

(Sag F-42/14) 1

(Personalesag – tjenestemand– løn – familietillæg – reglen om forbud mod kumulation af nationale og vedtægtsmæssige familieydelser – tjenestemandens ægtefælle modtager nationale familieydelser – tjenestemandens undladelse af at oplyse administrationen om, at hans personlige situation var ændret – disciplinærsag – disciplinær sanktion – indplacering på et lavere løntrin – proportionalitet – begrundelse – formildende omstændighed – administrationens manglende agtpågivenhed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: EH (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Ehrbar, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at tildele sagsøgeren en sanktion i form af indplacering tre løntrin lavere for tilsidesættelse af reglen om forbud mod kumulation af nationale og vedtægtsmæssige familieydelser.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

EH bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C ## af ##.