Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 november 2014 – EH / Commissie

(Zaak F-42/14)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bezoldiging – Gezinstoelagen – Anti-cumulatieregel van nationale en statutaire toelagen – Ontvangst door de echtgenoot van de ambtenaar van nationale gezinstoelagen – Geen melding door de ambtenaar van de wijziging van zijn persoonlijke situatie bij zijn administratie – Tuchtprocedure – Tuchtmaatregel – Terugzetting in rang – Evenredigheid – Motivering – Verzachtende omstandigheden – Gebrek aan zorgvuldigheid van de administratie)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: EH (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Ehrbar, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker de sanctie van plaatsing in drie lagere salaristrappen op te leggen wegens schending van de anti-cumulatieregel van nationale en statutaire gezinstoelagen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

EH zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1     PB C 212 van 7.7.2014, blz. 45.