Language of document : ECLI:EU:C:2014:2478

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CURȚII

10 decembrie 2014(*)

„Procedură accelerată”

În cauza C‑488/14,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Oradea (România), prin decizia din 8 octombrie 2014, primită de Curte la 4 noiembrie 2014, în procedura

SC Max Boegl România SRL,

SC Construcții Napoca SA

împotriva

RA Aeroportul Oradea,

Asocierea SC Porr Construct SRL și alții,

Asocierea SC AZVI SA și alții,

PREȘEDINTELE CURȚII,

având în vedere propunerea domnului K. Lenaerts, vicepreședinte, judecător raportor,

după ascultarea avocatului general, doamna E. Sharpston,

dă prezenta

Ordonanță

1        Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 1 alineatele (1)-(3) din Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (JO L 395, p. 33, Ediție specială, 06/vol. 1, p. 237), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 (JO L 335, p. 31), precum și a articolului 1 alineatele (1)-(3) din Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (JO L 76, p. 14, Ediție specială, 06/vol. 2, p. 43), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66.

2        Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între SC Max Boegl România SRL (denumită în continuare „Max Boegl”) și SC Construcții Napoca SA (denumită în continuare „Construcții Napoca”), pe de o parte, și RA Aeroportul Oradea SA, Asocierea SC Porr Construct SRL și alții și Asocierea SC AVZI SA și alții, pe de altă parte, în legătură cu o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică pentru lucrări de extindere și de modernizare a suprafețelor aeroportuare ale Aeroportului Oradea (România).

3        RA Aeroportul Oradea SA, în calitatea sa de autoritate contractantă, a decis să supună contractul referitor la realizarea acestor lucrări unei proceduri de licitație deschisă și, în acest scop, a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice anunțul de participare nr. 14894 din 21 ianuarie 2014. Valoarea estimată a contractului este de 101 232 054 RON, fără taxa pe valoarea adăugată. Criteriul de atribuire ales este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

4        În cadrul acestei proceduri au fost depuse mai multe oferte. Potrivit raportului procedurii nr. 4934 din 27 mai 2014, întocmit în urma evaluării ofertelor, cea depusă de asocierea formată din Max Boegl, SC UTI Grup SA și Astaldi SpA a fost declarată neconformă, în timp ce cea depusă de asocierea formată din Construcții Napoca, SC Aici Cluj SA și CS Icco Energ SRL a fost clasată pe locul al doilea în temeiul criteriului de atribuire ales și ca urmare a evaluării propunerilor tehnice și financiare prezentate.

5        Aceste două asocieri ofertante au introdus fiecare câte o contestație împotriva raportului procedurii la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Prin decizia din 10 iulie 2014, acesta din urmă a respins contestațiile menționate ca nefondate.

6        Din decizia de trimitere reiese că Max Boegl, pentru asocierea din care face parte, și Construcții Napoca au formulat fiecare câte o plângere împotriva acestei decizii la Curtea de Apel Oradea.

7        În ședința din 10 septembrie 2014, instanța de trimitere a atras atenția petentelor din procedura principală cu privire la faptul că au obligația să constituie o „garanție de bună conduită”, instituită, în sarcina persoanelor care doresc să conteste actele unei autorități contractante, prin articolele 2711 și 2712 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, care au fost introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2014 din 28 iunie 2014.

8        Instanța de trimitere are însă îndoieli cu privire la compatibilitatea unei reglementări naționale precum cea vizată la punctul anterior, care condiționează accesul la căile de atac împotriva deciziilor autorității contractante de obligația de a constitui în prealabil o „garanție de bună conduită”, cu articolul 1 alineatele (1)-(3) din Directiva 89/665, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66, și cu articolul 1 alineatele (1)-(3) din Directiva 92/13, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66. În aceste condiții, Curtea de Apel Oradea a hotărât să suspende judecarea cauzei și să sesizeze Curtea cu o cerere de decizie preliminară.

9        Prin actul separat din 16 octombrie 2014, primit de Curte la 4 noiembrie 2014, instanța de trimitere solicită Curții soluționarea prezentei cauze potrivit procedurii accelerate prevăzute la articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții.

10      Din această dispoziție rezultă că, la cererea instanței de trimitere sau, cu titlu excepțional, din oficiu, președintele Curții poate, după ascultarea judecătorului raportor și a avocatului general, în cazul în care natura cauzei impune examinarea acesteia în termen scurt, să decidă judecarea trimiterii preliminare potrivit procedurii accelerate, care derogă de la prevederile acestui regulament.

11      În susținerea cererii sale de judecare a cauzei potrivit procedurii accelerate, instanța de trimitere subliniază riscul de pierdere a finanțării europene dacă lucrările aferente proiectului care face obiectul contractului de achiziții publice în discuție în litigiul principal nu sunt realizate până la 30 septembrie 2015, dată limită fixată în contractul de finanțare nr. 211 din 7 februarie 2014. Ea adaugă că, potrivit articolului 2 din acest contract, data limită de eligibilitate pentru cheltuielile referitoare la acest proiect este fixată la 31 decembrie 2015.

12      Cu toate acestea, deși a subliniat importanța pe care o prezintă hotărârea preliminară care urmează să fie pronunțată pentru procedura din litigiul principal, instanța de trimitere nu a demonstrat totuși urgența pronunțării în termen scurt asupra cererii sale, în temeiul articolului 105 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

13      Astfel, miza financiară a cauzei, oricât de importantă ar fi, nu implică totuși că soluționarea litigiului prezintă o asemenea urgență (a se vedea în special Ordonanța președintelui Curții Sähköalojen ammattiliitto, C‑396/13, EU:C:2013:811, punctul 18 și jurisprudența citată).

14      În plus, nu reiese din dosarul transmis Curții că procedura pendinte în fața instanței de trimitere și decizia acesteia din urmă de a sesiza Curtea cu titlu preliminar ar avea ca efect suspendarea procedurii de atribuire și a executării contractului în discuție în litigiul principal.

15      În aceste condiții, cererea Curții de Apel Oradea prin care se solicită judecarea prezentei cauze potrivit procedurii accelerate nu poate fi admisă.

Pentru aceste motive, președintele Curții dispune:

Respinge cererea Curții de Apel Oradea (România) de judecare a cauzei C‑488/14 potrivit procedurii accelerate prevăzute la articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții.

Semnătură


* Limba de procedură: româna.