Language of document : ECLI:EU:F:2014:116

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

22 maj 2014

Mål F‑62/13

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Artikel 32.1 i rättegångsreglerna – Menlig inverkan på rättsskipningen – Avstängning från rättegången av en partsföreträdare”

Saken:      Talan, väckt enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a.

Avgörande:      A avstängs från rättegången i enlighet med artikel 32.1 i rättegångsreglerna. En kopia av detta beslut ska tillställas de behöriga spanska och italienska myndigheter, under vilkas tillsyn A står.

Sammanfattning

Domstolsförfarande – Företrädande av part – Avstängning från rättegången av en partsföreträdare

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 32.1)

När en advokat som företräder en part vid unionsdomstolen väcker talan på grundval av omständigheter som är så gott som identiska med dem som givit upphov till talan i flera tidigare mål, i vilka talan har avvisats på grund av det varit uppenbart att den varit ogrundad och att den inte kunnat tas upp till sakprövning, eller hänvisar till samma grunder, vilka är symtomatiska för nämnda parts benägenhet att systematiskt och utan åtskillnad vidta rättsliga åtgärder, kan detta uppträdande anses vara oförenligt med kraven på en god rättskipning.

Så är fallet då en advokat genom ett sådant uppträdande omdömeslöst bidrar till att vidmakthålla den berörda partens benägenhet att väcka talan utan skälig anledning, vilken – med hänsyn till det särskilt stora antal tillfällen då denna part väckt talan vid unionsdomstolen – har visat sig vara särskilt skadlig för rättskipningen. Att det rör sig om ett betydande antal tillfällen har i förevarande fall inte kunnat undgå en advokat som visat normal omsorg.

Under dessa omständigheter ska artikel 32.1 i personaldomstolens rättegångsregler tillämpas och den rättslige företrädaren stängas av från rättegången. Denna avstängning tvingar parten att byta rättslig företrädare, men den påverkar på intet sätt personaldomstolens bedömning av huruvida det finns grund för talan, utan målet förblir anhängigt så länge nämnda part inte återkallar sin talan.

(se punkterna 12, 19, 20, 25 och 26)