Language of document : ECLI:EU:F:2014:165

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

19. lipnja 2014.

Predmet F‑24/12

BN

protiv

Europskog parlamenta

„Javna služba – Dužnosnici – Tužba za poništenje – Dužnosnik u razredu AD 14, zaposlen na radnom mjestu načelnika odjela – Optužbe u pogledu uznemiravanja protiv glavnog direktora – Provedba mobilnosti – Odbijanje prihvaćanja imenovanja na radno mjesto savjetnika u drugoj općoj upravi s gubitkom uvećanja plaće načelnika odjela – Odluka o privremenom premještaju na drugo radno mjesto savjetnika – Interes službe – Pravilo o usklađenosti razreda i radnog mjesta – Tužba za naknadu štete – Šteta koja proizlazi iz ponašanja koje nema narav odluke“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, koji se na UEZAE primjenjuje sukladno njegovu članku 106.a, kojom BN traži od Općeg suda, kao prvo, poništenje odluke koju je donio predsjednik Europskog parlamenta 16. siječnja 2012. o prestanku obavljanja dužnosti načelnika odjela u Općoj upravi (OU) za osoblje i njegovu premještaju na radno mjesto savjetnika u odjelu za potencijale unutar iste opće uprave počevši od 1. siječnja 2012. i, kao drugo, zahtjev za naknadu štete koju je pretrpio zbog navodnog uznemiravanja i lošeg upravljanja od strane glavnog direktora za osoblje, procijenjena ex æquo et bono na iznos od 50.000 eura.

Odluka:      Tužba se odbija. Europski parlament snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje svih troškova koje je imao BN.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Dužnost brižnog postupanja uprave – Opseg – Povećana obveza u slučaju utjecaja na zdravlje dužnosnika – Granice

(Pravilnik o osoblju, čl. 24.)

2.      Dužnosnici – Premještaj – Preraspoređivanje – Razlikovni kriterij – Zajednički uvjeti

(Pravilnik o osoblju, čl. 4., čl. 7. st. 1. i čl. 29.)

3.      Dužnosnici – Organizacija službi – Raspoređivanje osoblja – Preraspoređivanje – Pridržavanje pravila o usklađenosti razreda i radnog mjesta – Opseg

(Pravilnik o osoblju, čl. 7. st. 1.)

4.      Dužnosnici – Primici od rada – Uvećanje plaće vezano uz dužnosti načelnika odjela, direktora ili glavnog direktora – Uvjeti za odobravanje

(Pravilnik o osoblju, čl. 44. st. 2.)

5.      Sudski postupak – Troškovi – Teret – Uzimanje u obzir zahtjeva pravičnosti – Nalaganje snošenja troškova stranci koja je uspjela u sporu – Troškovi nastali u postupku radi privremene zaštite – Uključenost

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 87. st. 2. i čl. 88.)

1.      Obveze koje upravi nalaže dužnost brižnog postupanja bitno su veće kada se radi o situaciji dužnosnika kod kojeg je dokazano da mu je oštećeno fizičko ili mentalno zdravlje. U takvom slučaju upravno tijelo treba ispitati njegove zahtjeve u ozračju osobite otvorenosti. Osim toga, liječničke službe u institucijama općenito su dužne, osobito kada su upozorene, bilo od strane samog dužnosnika ili upravnog tijela, na navodno štetne posljedice koje bi upravna odluka mogla imati na zdravlje osobe kojoj je upućena, provjeriti istinitost i razmjere rizika na koje se upozorava te obavijestiti tijelo za imenovanje o rezultatima svojeg ispitivanja.

Međutim, obveza pružanja pomoći i dužnost brižnog postupanja institucije prema svojem osoblju ne idu do te mjere da bi upravnom tijelu nalagale prelaženje preko svojih vlastitih internih pravila.

(t. 34., 35. i 44.)

Izvori:

Službenički sud: presuda Esders/Komisija, F‑62/10, EU:F:2011:141, t. 80., 82. i navedena sudska praksa

2.      Iz sustava Pravilnika proizlazi da premještaj u pravom smislu te riječi postoji samo u slučaju prelaska dužnosnika na upražnjeno radno mjesto. Slijedom toga, svaki premještaj kao takav mora ispunjavati formalne kriterije predviđene u člancima 4. i 29. Pravilnika. S druge strane, ti se formalni zahtjevi ne primjenjuju u slučaju preraspoređivanja dužnosnika zbog činjenice da takav prelazak ne dovodi do upražnjenog radnog mjesta.

Međutim, na odluke o preraspoređivanju primjenjuju se, jednako kao i na premještaje, kada je riječ o zaštiti legitimnih interesa i prava dotičnih dužnosnika, pravila iz članka 7. stavka 1. Pravilnika, naročito u tom smislu da se preraspoređivanju dužnosnika može pribjeći samo u interesu službe i ukoliko se poštuje istovjetnost radnih mjesta.

(t. 46. do 48.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: presuda Clotuche/Komisija, T‑339/03, EU:T:2007:36, t. 31.

Službenički sud: presuda de Albuquerque/Komisija, F‑55/06, EU:F:2007:15, t. 55. i navedena sudska praksa

3.      Prilikom preraspoređivanja dužnosnika, u slučaju promjena u dužnostima koje su mu povjerene, pravilo usklađenosti razreda i radnog mjesta navedeno posebice u članku 7. Pravilnika, podrazumijeva usporedbu između razreda i trenutnih dužnosti dužnosnika, a ne usporedbu između njegovih trenutnih i ranijih dužnosti. Stoga, pravilo usklađenosti između razreda i radnog mjesta ne protivi se tomu da odluka dovede do dodjele novih dužnosti koje, iako se razlikuju od prethodno obavljanih te ih dotični dužnosnik shvaća kao da sadrže smanjenje njegovih odgovornosti, su ipak u skladu s radnim mjestom koje odgovara njegovu razredu. Stoga, stvarno smanjivanje dužnosnikovih odgovornosti krši pravilo o usklađenosti između razreda i radnog mjesta samo ako su nove odgovornosti, promatrane u cijelosti, mnogo ispod odgovornosti koje odgovaraju njegovu razredu i radnom mjestu, uzimajući u obzir njihovu narav, važnost i razmjere. Stoga, preraspoređivanje dužnosnika s radnog mjesta načelnika odjela na radno mjesto savjetnika, zadržavajući pritom isti razred AD 14, poštuje načelo usklađenosti između razreda i radnog mjesta jer, kao što proizlazi iz tablice s opisima vrsta radnih mjesta iz točke A. Priloga I. Pravilniku, razred AD 14 odgovara administratoru koji primjerice radi kao direktor, načelnik odjela ili savjetnik.

(t. 57. do 59.)

Izvori:

Službenički sud: presuda Bermejo Garde/EGSO, F‑41/10, EU:F:2012:135, t. 162., 163. i navedena sudska praksa, protiv koje se vodi žalbeni postupak pred Općim sudom Europske unije, predmet T‑530/12 P

4.      Primjenom članka 44. stavka 2. Pravilnika dužnosnik koji je imenovan načelnikom odjela, direktorom ili glavnim direktorom u istom razredu ima pravo na napredovanje u viši stupanj u tom razredu s učinkom od dana njegova imenovanja. Ta odredba pokazuje da se uvećanje plaće dužnosniku isplaćuje zbog obavljanja upravljačkih dužnosti te da je ono vezano uz obavljanje takvih dužnosti. Kada dužnosnik prestane obavljati te dužnosti kako bi obavljao druge dužnosti koje ne uključuju upravljačke odgovornosti, pravo na uvećanje plaće prestaje.

(t. 72.)

5.      Sukladno članku 88. Poslovnika Službeničkog suda, stranci, čak i onoj koja je uspjela u postupku, može se naložiti da djelomično ili u potpunosti snosi troškove postupka, ako se to čini opravdanim na temelju njezina ponašanja, uključujući ponašanje prije pokretanja postupka.

Uzimajući u obzir da je tužitelj želio razgovarati s glavnim tajnikom svoje institucije i da se obratio izravno predsjedniku institucije u svojstvu tijela za imenovanje kako bi od njega zatražio poduzimanje hitnih mjera koje ga se tiču, te da ga pritom nije primio ni jedan ni drugi, što je kod tužitelja moglo stvoriti osjećaj da ga je institucija napustila dok je on prema instituciji iskazivao predanost, valja odlučiti da institucija, stranka koja je uspjela u sporu, snosi vlastite troškove, uključujući i troškove koje je imala u postupku radi privremene pravne zaštite, te da naloži instituciji snošenje tužiteljevih troškova, uključujući troškove postupka radi privremene pravne zaštite.

(t. 98. i 100.)