Language of document : ECLI:EU:F:2014:165

EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. birželio 19 d.

Byla F‑24/12

BN

prieš

Europos Parlamentą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl panaikinimo – AD 14 lygio pareigūnas, einantis skyriaus vadovo pareigas – Generaliniam direktoriui pateiktas kaltinimas psichologiniu priekabiavimu – Mobilumas – Atsisakymas priimti paskyrimo į patarėjo pareigas kitame generaliniame direktorate, prarandant teisę gauti skyriaus vadovo darbo užmokesčio priedą, pasiūlymą – Sprendimas laikinai perkelti į kitas patarėjo pareigas – Tarnybos interesas – Lygio ir pareigų atitikties taisyklė – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Su sprendimo priėmimu nesusijusi žala“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo BN Tarnautojų teismo prašo, pirma, panaikinti 2012 m. sausio 16 d. Europos Parlamento pirmininko sprendimą nuo 2012 m. sausio 1 d. atleisti ją iš Personalo generalinio direktorato (GD) skyriaus vadovo pareigų ir paskirti to paties generalinio direktorato Išteklių departamento patarėja, antra, atlyginti žalą, tariamai patirtą dėl Personalo generalinio direktorato direktoriaus priekabiavimo ir netinkamo administravimo, ex aequo et bono įvertintą 50 000 eurų.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Nurodyti Europos Parlamentui padengti visas savo bylinėjimosi išlaidas ir priteisti iš jo visas BN patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Administracijos rūpestingumo pareiga – Apimtis – Didesnė pareiga pareigūno sveikatos sutrikimo atveju – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Perkėlimas – Paskyrimas į kitas pareigas – Atskyrimo kriterijus – Bendros sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 4 straipsnis, 7 straipsnio 1 dalis ir 29 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Tarnybų organizavimas – Personalo paskyrimas – Paskyrimas į kitas pareigas – Lygio ir pareigų atitikties taisyklės paisymas – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalis)

4.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Su skyriaus vadovo, direktoriaus ar generalinio direktoriaus pareigomis susijęs darbo užmokesčio priedas – Skyrimo sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 straipsnio 2 dalis)

5.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Našta – Atsižvelgimas į teisingumo reikalavimus – Bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš bylą laimėjusios šalies – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūroje patirtos bylinėjimosi išlaidos – Įskaitymas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalis ir 88 straipsnis)

1.      Iš rūpestingumo pareigos kylančios administracijos pareigos iš esmės padidėja tuo atveju, kai nagrinėjama fizinės arba psichinės sveikatos sutrikimų turinčio pareigūno situacija. Tokiu atveju jo prašymus administracija privalo nagrinėti vadovaudamasi itin atviru požiūriu. Be to, institucijos medicinos tarnyba, ypač tais atvejais, kai pats susijęs pareigūnas arba administracija atkreipia jos dėmesį į tai, kad administracinis sprendimas gali turėti neigiamų pasekmių asmens, kuriam jis skirtas, sveikatai, turi patikrinti, tai, ar nurodyta grėsmė iš tiesų egzistuoja, ir jos apimtį ir informuoti paskyrimų tarnybą apie savo tyrimo rezultatus.

Vis dėlto pareiga suteikti pagalbą ir rūpestingumo pareiga, kurias institucija turi vykdyti savo personalo atžvilgiu, nereikalauja, kad administracija nesilaikytų savo pačios vidaus taisyklių.

(žr. 34, 35 ir 44 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Esders / Komisija, F‑62/10, EU:F:2011:141, 80 ir 82 punktai ir juose nurodyta teismo praktika.

2.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų sistemos matyti, kad perkėlimas tikrąja šio termino prasme reiškia tik pareigūno pervedimą į laisvas pareigas. Taigi bet kuriam tokiam perkėlimui taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatų 4 ir 29 straipsniuose numatyti formalūs reikalavimai. Tačiau šie formalūs reikalavimai netaikomi skiriant pareigūną į kitas pareigas, nes toks pervedimas nesusijęs su laisvomis pareigomis.

Tačiau sprendimams dėl paskyrimo į kitas pareigas, kaip ir perkėlimui, kiek tai susiję su atitinkamų pareigūnų teisių ir teisėtų interesų apsauga, taikomos Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnio 1 dalies nuostatos, nes, be kita ko, pareigūnų paskyrimas į kitas pareigas galimas tik dėl tarnybos interesų ir paisant pareigų lygiavertiškumo.

(žr. 46–48 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Clotuche / Komisija, T‑339/03, EU:T:2007:36, 31 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo de Albuquerque / Komisija, F‑55/06, EU:F:2007:15, 55 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

3.      Skiriant pareigūną į kitas pareigas, jeigu keičiasi jo funkcijos, remiantis lygio ir pareigų atitikties taisykle, įtvirtinta būtent Pareigūnų tarnybos nuostatų 7 straipsnyje, reikalaujama palyginti atitinkamu momentu pareigūno užimamas pareigas ir lygį, o ne jo užimamas ir ankstesnes pareigas. Todėl lygio ir pareigų atitikties taisyklė neprieštarauja tam, kad remiantis sprendimu būtų skiriamos naujos funkcijos, kurios, nors ir skiriasi nuo vykdytų anksčiau ir suinteresuotojo asmens yra suvokiamos kaip jo įgaliojimų sumažinimas, vis dėlto atitinka jo lygio pareigas. Sumažinus pareigūno įgaliojimus lygio ir pareigų atitikties taisyklė pažeidžiama tik tuo atveju, jei visi jo nauji įgaliojimai pagal savo pobūdį, svarbą ir apimtį yra daug mažesni nei jo lygį ir pareigas atitinkantys įgaliojimai. Pareigūno, kuris užima skyriaus vadovo pareigas, paskyrimas patarėju, paliekant tą patį AD 14 lygį, atitinka pareigų ir lygio atitikties taisyklę, nes, kaip matyti iš Pareigūnų tarnybos nuostatų I priedo A punkte esančios pareigybių rūšių lentelės, AD 14 lygį atitinka administratorius, užimantis, pavyzdžiui, direktoriaus, skyriaus vadovo ar patarėjo pareigas.

(žr. 57–59 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Bermejo Garde / EESRK, F‑41/10, EU:F:2012:135, dėl kurio Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pateiktas apeliacinis skundas (byla T‑530/12 P), 162 ir 163 punktai ir juose nurodyta teismo praktika.

4.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 straipsnio 2 dalį pareigūnui, kuris skiriamas skyriaus vadovu, direktoriumi ar generaliniu direktoriumi ir kuriam paliekamas tas pats lygis, suteikiama aukštesnė to paties lygio pakopa nuo paskyrimo dienos. Iš šios nuostatos matyti, kad darbo užmokesčio priedas pareigūnui mokamas dėl jo vykdomų vadovavimo funkcijų. Kai pareigūnas nustoja vykdyti šias funkcijas ir pradeda vykdyti kitas, kurios neapima vadovavimo įgaliojimų, teisė į darbo užmokesčio priedą prarandama.

(žr. 72 punktą)

5.     Vadovaujantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 88 straipsniu, iš šalies, net jeigu ji laimėjo bylą, gali būti priteistos visos bylinėjimosi išlaidos arba jų dalis, jeigu tai atrodo pateisinama dėl jos elgesio netgi prieš pradedant procesą.

Kadangi ieškovė norėjo pakalbėti su institucijos, kurioje dirbo, generaliniu sekretoriumi ir tiesiogiai kreipėsi į institucijos pirmininką kaip į sudaryti tarnybos sutartis įgaliotą tarnybą, norėdama prašyti imtis skubių priemonių jos atžvilgiu, tačiau nebuvo priimta nė vieno iš jų, dėl ko jai galėjo susidaryti įspūdis, jog institucija, kuriai ji ištikimai dirbo, ją apleido, reikia nuspręsti, kad laimėjusi bylą institucija padengia savo bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūroje, ir iš jos priteisiamos ieškovės bylinėjimosi išlaidos, įskaitant patirtąsias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūroje.

(žr. 98 ir 100 punktus)