Language of document : ECLI:EU:F:2014:223

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

25. rujna 2014.

Predmet F‑101/13

Carla Osorio i drugi

protiv

Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS)

„Javna služba – Primici od rada – Osoblje EEAS‑a raspoređeno u trećim zemljama – Odluka tijela za imenovanje o izmjeni popisa trećih zemalja u kojima su uvjeti života jednaki onima uobičajenima u Uniji – Opći akt – Dopuštenost tužbe – Godišnja procjena naknade za životne uvjete – Ukidanje“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom C. Osorio i drugi tužitelji čija su imena navedena u prilogu traže od Službeničkog suda da poništi odluku Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) od 19. prosinca 2012. jer se njome ukida isplata naknade za životne uvjete (u daljnjem tekstu: NŽU) počevši od 1. srpnja 2013. osoblju raspoređenom u Mauricijusu.

Odluka:      Tužba se odbija. C. Osorio i drugi tužitelji čija su imena navedena u prilogu snose vlastite troškove. Europska služba za vanjsko djelovanje snosi vlastite troškove.

Sažetak

1.      Tužbe dužnosnikâ – Akt kojim se nanosi šteta – Pojam – Tužba protiv odluke tijela za imenovanje kojom se ukida isplata naknade za životne uvjete osoblju raspoređenom u određenim trećim zemljama – Uključenost

(čl. 90. i 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i čl. 10. Priloga X. Pravilniku o osoblju za dužnosnike kako je izmijenjen Uredbom br. 1023/2013)

2.      Dužnosnici – Primici od rada – Uređenje primitaka primjenjivo na dužnosnike raspoređene u trećoj zemlji – Naknada za životne uvjete – Uvjeti određivanja – Obveza institucija da donesu opće provedbene odredbe – Povreda – Pozivanje dužnosnika koji osporava zakonitost odluke o dodjeli naknade – Pretpostavke

(čl. 110. Pravilnika o osoblju za dužnosnike i čl. 1. st. 3. Priloga X. Pravilniku o osoblju za dužnosnike kako je izmijenjen Uredbom br. 1023/2013)

3.      Dužnosnici – Primici od rada – Uređenje primitaka primjenjivo na dužnosnike raspoređene u trećoj zemlji – Naknada za životne uvjete – Uvjeti određivanja – Određivanje od strane tijela Unije u razdoblju prilagodbe bez donošenja općih provedbenih odredaba – Dopuštenost

(čl. 10. st. 1. Priloga X. Pravilniku o osoblju za dužnosnike kako je izmijenjen Uredbom br. 1023/2013)

1.      Dužnosnici i službenici imaju pravo podnijeti tužbu protiv mjere tijela za imenovanje koja je opće naravi i koja na njih negativno utječe onda kad, s jedne strane, ta mjera ne zahtijeva provedbenu mjeru da bi proizvela pravne učinke ili pri svojoj primjeni ne ostavlja diskrecijski prostor tijelima nadležnima za njezinu provedbu i, s druge strane, kad neposredno utječe na interese dužnosnika dovodeći do znatne promjene njihov pravni položaj.

Isto vrijedi za odluku koju je donijelo navedeno tijelo sukladno članku 10. Priloga X. Pravilniku o osoblju, a koja za službenike raspoređene u delegacije i urede Unije u trećim zemljama uključuje ukidanje naknade za životne uvjete. Takva odluka je dovoljno precizna i bezuvjetna da joj nije potrebna nikakva posebna provedbena mjera da bi proizvela pravne učinke na službenike raspoređene u odnosne treće zemlje.

U tom pogledu, iako provedba pobijane odluke zahtijeva donošenje upravnih mjera pojedinačnog dosega da bi se prekinulo davanje te naknade, donošenje takvih posrednih mjera, pri kojem upravljačka tijela nemaju diskrecijskog prostora, nije takve naravi da bi predstavljalo prepreku neposrednosti utjecaja na pravni položaj tužiteljâ, koji su svakako trebali računati s gubitkom prihoda od naknade za životne uvjete počevši od dana stupanja odluke na snagu.

(t. 14. do 16.)

Izvori:

Sud: presude de Dapper i dr./Parlament, 54/75, EU:C:1976:127; Diezler i dr./GSO, 146/85 i 431/85, EU:C:1987:457, t. 6. i 7., i Brown/Sud, 125/87, EU:C:1988:136, t. 16.

2.      Opće provedbene odredbe u smislu članka 110. Pravilnika o osoblju na prvome mjestu ciljaju provedbene mjere izričito predviđene određenim posebnim odredbama Pravilnika o osoblju i da, ako nema izričite norme, obveza propisivanja provedbenih mjera na koje se primjenjuju formalni uvjeti iz navedenog članka može biti dopuštena samo iznimno, odnosno kad odredbama Pravilnika o osoblju nedostaje jasnoće i preciznosti u toj mjeri da ne omogućuju primjenu lišenu arbitrarnosti.

U tom pogledu, odredbe članka 1. stavka 3. Priloga X. Pravilniku imaju opću primjenu, a opće provedbene odredbe čije donošenje isti članak predviđa tiču se cijelog Priloga X. Pravilniku, uključujući odredbe kojima se uređuje priznavanje naknade za životne uvjete. Prema tome, tijelo Unije koje provodi te odredbe ima obvezu donošenja općih provedbenih odredaba za članak 10. Priloga X. Pravilniku o osoblju, sukladno članku 1. stavku 3. tog priloga.

Međutim, dužnosnik koji osporava odluku koja mijenja iznos naknade isplaćene dužnosnicima raspoređenima u trećim zemljama može se uspješno pozivati na nepostojanje općih provedbenih odredaba samo pod pretpostavkom da navodna nepravilnost na njih može osobno utjecati. U tom pogledu, valja naglasiti da je glavni cilj općih provedbenih odredaba određivanje kriterija kojima se uprava treba voditi u izvršavanju svojih diskrecijskih ovlasti ili kojima se precizira doseg odredaba Pravilnika kojima o tom pitanju nedostaje jasnoće i preciznosti kako bi se izbjegla svaka arbitrarnost. Budući da nepreciznost odredbe ne može sama po sebi biti dovoljna da bi dovela do njezine arbitrarne primjene, tužitelji bi imali interes isticati takav tužbeni razlog samo ako je propust Europske službe za vanjsko djelovanje da donese opće provedbene odredbe na njih osobno negativno utjecao, dovodeći do toga da u okolnostima konkretnog slučaja tijelo za imenovanje na njihov slučaj primijeni odredbe članka 10. Priloga X. Pravilniku o osoblju na parcijalan i arbitraran način.

(t. 21., 23., 29. i 33.)

Izvori:

Sud: presuda Deboeck/Komisija, 90/74, EU:C:1975:109

Prvostupanjski sud: presuda Ianniello/Komisija, T‑308/04, EU:T:2007:347, t. 38.

Službenički sud: presuda Behmer/Parlament, F‑47/07, EU:F:2009:103, t. 47.

3.      Kad je riječ o naknadi za životne uvjete iz Priloga X. Pravilniku o osoblju, ne postavljajući nikakve kriterije za određivanje jednakosti uvjeta života između zemalja Unije i trećih zemalja, zakonodavac je imao namjeru ostaviti tijelu za imenovanje, u okviru OPO‑a koje je trebalo donijeti za ubuduće, široku marginu prosudbe. U tim okolnostima, u slučaju tijela Unije koje se na dan donošenja odluke o izmjeni naknade isplaćivane dužnosnicima raspoređenima u trećim zemljama nalazi u razdoblju prilagodbe, navedeno tijelo je moglo, ne čineći pogrešku koja se tiče prava i u granicama svojih diskrecijskih ovlasti, pri ocjeni te jednakosti uzeti u obzir kriterije koji nisu među parametrima izričito nabrojenima u članku 10. stavku 1. četvrtom podstavku Priloga X. Pravilniku o osoblju.

U tom pogledu, primjena podataka o razini dosegnutog gospodarskog razvoja u dotičnim državama kao i metode koja daje prednost globalnom gospodarskom pristupu zasnovanom na usporedbi razine gospodarskog razvoja, uzimajući u obzir analize koje su provele druge međunarodne organizacije ili određene države za svoje diplomatsko osoblje pri određivanju jednakosti uvjeta života između zemalja Unije i trećih zemalja, nije u suprotnosti s člankom 10. stavkom 1. Priloga X. Pravilniku o osoblju.

(t. 57., 58. i 60.)