Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 19. novembri 2014. aasta otsus (Supreme Court of the United Kingdom’i eelotsusetaotlus - Ühendkuningriik) – The Queen, taotluse alusel, mille esitas: ClientEarth versus The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affair

(kohtuasi C-404/13)1

(Eelotsusetaotlus – Keskkond – Õhu kvaliteet – Direktiiv 2008/50/EÜ – Lämmastikdioksiidi piirtasemed – Kohustus taotleda kehtestatud tähtaja pikendamist, esitades õhukvaliteedi kava – Sanktsioonid)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supreme Court of the United Kingdom

Põhikohtuasja pooled

Hageja: The Queen, taotluse alusel, mille esitas: ClientEarth

Kostja: The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affair

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta artikli 22 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selleks, et oleks võimalik direktiivi XI lisas märgitud lämmastikdioksiidi piirtasemete saavutamiseks direktiiviga kindlaksmääratud tähtaega kuni viie aasta võrra pikendada, peab liikmesriik seda taotlema ja esitama õhukvaliteedi kava, kui olemasolevaid andmeid arvestades ja vaatamata asjakohaste reostustõrjemeetmete rakendamisele liikmesriigi poolt on objektiivselt selge, et neid tasemeid ei ole konkreetses piirkonnas või linnastus ettenähtud tähtajaks võimalik saavutada. Direktiiv 2008/50 ei sisalda artikli 22 lõikest 1 tuleneva kohustuse suhtes ühtegi erandit.

Juhul kui on ilmne, et direktiivi 2008/50 XI lisas kindlaks määratud lämmastikdioksiidi piirtasemeid ei suudeta pärast selles lisas märgitud kuupäeva ehk 1. jaanuari 2010 liikmesriigi teatud piirkonnas või linnastus järgida ja liikmesriik ei ole taotlenud tähtaja pikendamist vastavalt direktiivi 2008/50 artikli 22 lõikele 1, ei võimalda direktiivi artikli 23 lõike 1 teise lõigu kohase õhukvaliteedi kava koostamine üksi järeldada, et liikmesriik täitis siiski oma kohustusi, mis tulenevad direktiivi artiklist 13.

Kui liikmesriik ei ole täitnud direktiivi 2008/50 artikli 13 lõike 1 teise lõigu nõudeid, jättes samas taotlemata tähtaja pikendamise direktiivi artiklis 22 ette nähtud tingimustel, siis peab pädev siseriiklik kohus, kui tema poole pöördutakse, võtma siseriikliku ametiasutuse suhtes kõik vajalikud meetmed, nagu ettekirjutus, selleks et ametiasutus esitaks direktiivis nõutud ja selles kehtestatud tingimustele vastava kava.

____________

____________

1 ELT C 274, 21.9.2013.