Language of document : ECLI:EU:F:2014:192

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

16. juli 2014

Sag F-114/13

Robert Klar og Francisco Fernandez Fernandez

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – Kommissionens personaleudvalg – centrale udvalg – udpegning af medlemmer af den lokale afdeling i Luxembourg til det centrale personaleudvalg – den lokale afdelings tilbagekaldelse af et af dets faste medlemmer af det centrale udvalg – ansættelsesmyndighedens afvisning af at anerkende lovligheden af afgørelsen om tilbagekaldelse – søgsmålsinteresse – manglende overholdelse af den administrative procedure – klagen for sent indgivet – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Robert Klar og Francisco Fernandez Fernandez har nedlagt påstand om annullation af den, efter deres opfattelse ikke daterbare, afgørelse truffet af Europa-Kommissionens ansættelsesmyndighed »om afvisning af at anerkende lovligheden den afgørelse, som det lokale personaleudvalg i Luxembourg [(Luxembourg)] traf om at tilbagekalde det mandat, som Delgado-Sáez var tildelt med henblik på at repræsentere udvalget ved Kommissionens Centrale Personaleudvalg«.

Udfald:      Sagen afvises. Robert Klar og Francisco Fernandez Fernandez bærer deres egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – søgsmålsinteresse – mandat til det centrale udvalg fra et lokalt personaleudvalg – afgørelse om afvisning af at anerkende lovligheden af tilbagekaldelsen af mandatet – søgsmål anlagt af medlemmer af det lokale udvalg – formaliteten

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden for at sikre, at udpegningen af repræsentanter fra en lokal sektion af Kommissionens personaleudvalg til denne institutions centrale personaleudvalg er lovlig

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

1.      En afgørelse fra ansættelsesmyndigheden om afvisning af at anerkende lovligheden af en afgørelse truffet af et lokalt personaleudvalg om tilbagekaldelse af mandatet for et medlem af det centrale udvalg, som via udvalgets formand er rettet til det lokale udvalg og følgelig dets medlemmer, kan berøre beføjelserne, bl.a. vedrørende udpegning af medlemmerne til det centrale udvalg, for medlemmerne af de lokale udvalg, som følgelig har søgsmålsinteresse til prøvelse af en sådan afgørelse.

(jf. præmis 52)

2.      Akter truffet i forbindelse med den forpligtelse, som påhviler enhver institution til at sikre lovligheden af valg til og den efterfølgende sammensætning af personalerepræsentative organer, såsom lokale afdelinger og det centrale udvalg, er afgørelser, som hidrører fra denne institution. Tjenestemænd og ansatte, som ønsker at anlægge et søgsmål til prøvelse af denne type afgørelser, er forpligtet til at indgive deres klage inden for de vedtægtsbestemte frister, der er fastsat i vedtægtens artikel 90 og 91, idet det søgsmål, der anlægges efterfølgende, i modsat fald skal afvises.

I forbindelse med et søgsmål til prøvelse af ansættelsesmyndighedens afvisning af at anerkende lovligheden af en afgørelse truffet af et lokalt personaleudvalg i en institution om tilbagekaldelse af et mandat for en repræsentant i det centrale udvalg er en administrativ afgørelse, hvori en lokal afdeling af personaleudvalget i en institution opfordres til at handle på en bestemt måde, en akt, der indeholder et klagepunkt, hvorover klagen skal indgives.

(jf. præmis 58, 59 og 66)

Henvisning til:

Domstolen: dom de Dapper m.fl. mod Parlamentet, 54/75, EU:C:1976:127, præmis 23

Retten i Første Instans: dom Marx Esser og Del Amo Martinez mod Parlamentet, T-182/94, EU:T:1996:130, præmis 34

Personaleretten: dom Milella og Campanella mod Kommissionen, F-71/05, EU:F:2007:184, præmis 54