Language of document : ECLI:EU:F:2014:192

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

16. juuli 2014

Kohtuasi F‑114/13

Robert Klar ja Francisco Fernandez Fernandez

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Komisjoni personalikomitee – Keskkomitee – Luxembourgi kohaliku sektsiooni liikmete määramine personali keskkomiteesse – Keskkomitee täisliikme tagasikutsumine tema kohaliku sektsiooni poolt – Ametisse nimetava asutuse keeldumine tunnustamast tagasikutsumise otsuse õiguspärasust – Põhjendatud huvi – Kohtueelse menetluse järgimata jätmine – Kaebuse hilinemine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles R. Klar ja F. Fernandez Fernandez paluvad tühistada Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse nende hinnangul dateerimatu otsuse „keelduda tunnustamast Luxembourgi [(Luksemburg)] kohaliku personalikomitee niisuguse otsuse seaduslikkust, millega R. Delgado-Sáezilt võetakse mandaat esindada kohalikku personalikomiteed komisjoni personali keskkomitees”.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta R. Klari ja F. Fernandez Fernandeze kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Põhjendatud huvi – Kohaliku personalikomitee antud keskkomitee liikme mandaat – Otsus, millega keeldutakse tunnustamast mandaadi tühistamise otsuse seaduslikkust – Kohaliku komitee liikmete hagi – Vastuvõetavus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnike hagid – Huve kahjustav akt – Mõiste – Ametisse nimetava asutuse otsus, mille eesmärk on tagada, et komisjoni personalikomitee kohalikust sektsioonist esindajate määramine selle institutsiooni personali keskkomiteesse oleks nõuetekohane

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Ametisse nimetava asutuse otsus keelduda tunnustamast kohaliku personalikomitee niisuguse otsuse seaduslikkust, millega võetakse mandaat esindada kohalikku personalikomiteed personali keskkomitees, ja mille adressaat on – oma esimehe kaudu – kohalik komitee ja seeläbi selle liikmed, võib mõjutada kohalike komiteede liikmete eelisõigusi eelkõige keskkomitee liikmete määramise valdkonnas ja seetõttu on nimetatud kohalike komiteede liikmetel õigus esitada hagi niisuguse otsuse vastu.

(vt punkt 52)

2.      Aktid, mis on võetud igal institutsioonil lasuva kohustuse raames tagada personali esindusorganite, nagu personalikomiteede kohalikud sektsioonid ja keskkomitee, valimiste seaduslikkus, kujutavad endast vastava institutsiooni eraldiseisvat otsust. Ametnikud ja teenistujad, kes soovivad niisuguse otsuse vaidlustada, peavad edaspidi esitatava hagi vastuvõetamatuse vältimiseks esitama kaebuse personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ette nähtud seaduslikel tähtaegadel.

Vaidluses, mis käsitleb ametisse nimetava asutuse otsust keelduda tunnustamast kohaliku personalikomitee niisuguse otsuse seaduslikkust, millega võetakse mandaat esindada institutsiooni kohalikku personalikomiteed personali keskkomitees, on haldusotsus, millega institutsiooni personalikomitee kohalikku sektsiooni kutsutakse üles teatud kindlal viisil tegutsema, isikut kahjustav meede, mille peale tuleb esitada kaebus.

(vt punktid 58, 59 ja 66)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsus de Dapper jt vs. parlament, 54/75, EU:C:1976:127, punkt 23.

Üldkohus: kohtuotsus Marx Esser ja Del Amo Martinez vs. parlament, T‑182/94, EU:T:1996:130, punkt 34.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Milella ja Campanella vs. komisjon, F‑71/05, EU:F:2007:184, punkt 54.