Language of document : ECLI:EU:F:2014:239

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

21. oktoober 2014

Kohtuasi F‑107/11 DEP

Ioannis Ntouvas

versus

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Avalik teenistus – Menetlus – Kohtukulude kindlaksmääramine – Advokaaditasu – Institutsiooni esindamine advokaadi poolt – Teenistuja sõidu‑ ja majutuskulud ning päevaraha – Hüvitamisele kuuluvad kulud

Ese:      Taotlus määrata kindlaks kohtukulud kohtuasjas, milles tehti kohtuotsus Ntouvas vs. ECDC (F‑107/11, EU:F:2012:182, mis on Euroopa Liidu Üldkohtusse apellatsiooni korras edasi kaevatud, kohtuasi T‑94/13 P), tol ajal kehtinud kodukorra (edaspidi „varasem kodukord”) artikli 92 lõike 1 alusel, ja milles hageja palub sisuliselt tühistada tema kohta koostatud 2010. aasta hindamisaruanne.

Otsus:      Määrata Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele I. Ntouvase poolt kohtuasjas F‑107/11: Ntouvas vs. ECDC hüvitamisele kuuluvate kulude kogusummaks 9472,19 eurot.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Tõendite esitamine nende kulude tegelikkusele vastavuse kohta, mille hüvitamist taotletakse – Kriteeriumid

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Kindlaksmääramine – Hüvitamisele kuuluvad kulud – Poolte vältimatud kulud – Institutsiooni poolt teda esindavale advokaadile makstav tasu – Hõlmamine – Kulude kindlaksmääramisel arvessevõetavad asjaolud

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 19 esimene lõik ja I lisa artikli 7 lõige 1; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 91 punkt b)

3.      Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll – Liidu vabastatus kõikidest otsestest maksudest ja tollimaksudest ametlikuks kasutuseks mõeldud kaupade puhul – Liidule tehtavad soodustused seoses kaudsete maksudega – Liikmesriikide hinnang – Tingimused

(Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll, artikli 3 ja 4)

1.      Pelk asjaolu, et poolele on edastatud ainult ärakirjad arvete originaalidest, ei võimalda juhul, kui puuduvad argumendid, mis seaks nende arvete autentsuse ja originaalile vastavuse kahtluse alla, järeldada, et hüvitamiseks esitatud kulud ei ole tõesed ja tegelikud.

(vt punkt 24)

2.      Euroopa Kohtu põhikirja artikli 19 esimesest lõigust, mida põhikirja I lisa artikli 7 lõike 1 kohaselt kohaldatakse Avaliku Teenistuse Kohtule, nähtub sellega seoses, et liidu institutsioonid võivad kasutada advokaadi abi. Advokaadi tasu on seega hõlmatud menetlusega seotud poolte vältimatute kulude mõistega, ilma et institutsioon peaks tõendama, et selline abi oli objektiivselt põhjendatud.

Seoses selle summa kindlaksmääramisega, mille ulatuses advokaaditasu tuleb hüvitada, tuleb märkida, et liidu kohus ei ole pädev määrama kindlaks tasusid, mida pooled peavad oma advokaatidele maksma, küll aga peab kohus määrama kindlaks summa, mille ulatuses saab kohtukulud sisse nõuda poolelt, kellelt need välja mõistetakse. Kohtukulude kindlaksmääramise taotluse üle otsustamisel ei pea liidu kohus arvestama siseriiklikke kehtivaid advokaadi tasumäärasid ega mis tahes selle kohta sõlmitud kokkulepet huvitatud poole ja tema esindajate või nõustajate vahel.

Samamoodi ei mõjuta see, et tasu on kindla määraga, hüvitatavate kulude summa hindamist Üldkohtu poolt, kuna kohus tugineb kohtupraktikas kindlalt väljakujunenud kriteeriumidele ning täpsetele andmetele, mida pooled peavad talle esitama. Kuigi selliste andmete puudumine ei takista Üldkohtul määrata õiglaselt hinnates kindlaks hüvitatavate kulude summat, peab see kohus andmete puudumisel taotleja väiteid hindama ilmtingimata kitsalt.

Tasumäärasid reguleerivate liidu õigusnormide puudumisel tuleb kohtul vabalt hinnata juhtumi asjaolusid, arvestades kohtuvaidluse eesmärki ja olemust, selle olulisust liidu õiguse seisukohalt, samuti kohtuasja keerukust, esindajate või nõustajate tehtud töö mahtu kohtumenetluses ja poolte majanduslikku huvi menetluses.

Viimaks ei või asjaomasele institutsioonile hüvitatava advokaaditasu summa hindamisel jätta tähelepanuta tööd, mida selle institutsiooni talitused tegid enne Avaliku Teenistuse Kohtusse pöördumist. Kuna hagi vastuvõetavus sõltub eelneva halduskaebuse esitamisest ja selle rahuldamata jätmisest ametisse nimetava asutuse poolt, tegelevad institutsiooni talitused vaidluse lahendamisega juba enne selle Avaliku Teenistuse Kohtusse jõudmist.

Avaliku Teenistuse Kohtu menetlusega seotud töö mahu puhul peab kohus arvesse võtma töötunde, mis paistavad olevat selles menetluses osalemiseks objektiivselt vältimatud.

(vt punktid 25–30 ja 34)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtumäärus Marcuccio vs. komisjon, T‑515/09 P‑DEP, EU:T:2013:269, punkt 20.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärused Schönberger vs. parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punkt 29, ning Chatzidoukakis vs. komisjon, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punktid 20 ja 22–24 ning seal viidatud kohtupraktika.

3.      Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklite 3 ja 4 kohaselt on liit vabastatud kõikidest otsestest maksudest ja muuhulgas tollimaksudest ametlikuks kasutuseks mõeldud kaupade puhul, samas kui liidule võimalike soodustuste tegemine kaudsete maksude – nagu käibemaks – alal on jäetud liikmesriikide hinnata ning neile soodustustele kehtivad selles protokollis sätestatud tingimused. Igal juhul ei ole käibemaksust vabastatud lähetuses olevate ametnike ja teenistujate poolt teenuste ostmine.

(vt punkt 47)