Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2014. aasta määrus – Iliopoulou versus Europol

(kohtuasi F-21/14)1

(Avalik teenistus – Europoli töötajad – Europoli konventsioon – Europoli personalieeskirjad – Otsus 2009/371/JSK – Muude teenistujate teenistustingimuste kohaldamine Europoli teenistujatele – Ajutise teenistuja tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Ajutise teenistuja tähtajatu lepingu sõlmimisest keeldumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Hariklia Iliopoulou (Wassenaar, Madalmaad) (esindaja: advokaat J.-J. Ghosez)

Kostja: Euroopa Politseiamet (esindajad: J. Arnould ja D. Neumann)

Ese

Nõue tühistada otsus mitte pikendada tähtajatult hageja tähtajalist töölepingut ning mõista Europolilt hageja kasuks välja summa, mis saadakse, kui töötasu summast, mida hageja oleks võinud ametisse jäädes saada, lahutatakse hageja saadud töötushüvitised või kõik muud asendushüvitised.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Politseiameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool H. Iliopoulou kohtukuludest.

Jätta pool H. Iliopoulou kohtukuludest tema enda kanda.

____________

____________

1 ELT C 184, 16.6.2014, lk 42.