Language of document :

Жалба, подадена на 3 ноември 2014 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-128/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ОН да наложи на жалбоподателя дисциплинарно наказание „спиране на повишаването в стъпка“ за срок от 12 месеца.

Искания на жалбоподателя

Да отмени решението, прието от ОН на 23 декември 2013 г. чрез трима генерални директори в Комисията, с което на жалбоподателя се налага наказанието „спиране на повишаване в стъпка“ за срок от 12 месеца, в сила от 31 декември 2013 г., в изпълнение на член 9, параграф 1, буква в) от приложение IX към Правилника;

Доколкото е необходимо, да отмени и решението, прието от ОН на 22 юли 2014 г., с което е отхвърлена жалбата, подадена от жалбоподателя по административен ред на 21 март 2014 г., която оспорва посоченото по-горе дисциплинарно наказание от 23 декември 2013 г.;Да осъди ответника да заплати съдебните разноски в това производство, в приложение на член 101 от Процедурния правилник, по-специално необходимите разходи, направени от страните за целите на производството, и по-конкретно пътните и дневните разноски, както и разходите за адвокатски възнаграждения, в приложение на член 105, буква в) от същия правилник.