Language of document :

Sag anlagt den 3. november 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-128/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at pålægge sagsøgeren den disciplinære sanktion suspension af avancement til et højere løntrin for en periode på 12 måneder.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen truffet af ansættelsesmyndigheden, ved tre af Kommissionens generaldirektører, den 23. december 2013, hvorved sagsøgeren blev pålagt sanktionen suspension af avancement til et højere løntrin for en periode på 12 måneder, med virkning fra den 31. december 2013, i medfør af artikel 9, stk. 1, litra c), i bilag IX til vedtægten.

Om fornødent ligeledes annullation af afgørelsen truffet af ansættelsesmyndigheden den 22. juli 2014 om afslag på sagsøgerens klage af 21. marts 2014 over førnævnte disciplinære sanktion af 23. december 2013.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger, jf. procesreglementets artikel 101, og bl.a. nødvendige udgifter, som er afholdt med henblik på sagens behandling, navnlig rejse- og opholdsudgifter og salær til advokater, jf. samme procesreglements artikel 105, litra c).