Language of document :

Kanne 3.11.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-128/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla kantajan ikälisien kertyminen keskeytettiin kurinpidollisena seuraamuksena 12 kuukaudeksi, kumoaminen.

Vaatimukset

On kumottava nimittävän viranomaisen, jota edusti kolme komission pääjohtajaa, 23.12.2013 tekemä päätös, jolla kantajan ikälisien kertyminen keskeytettiin kurinpidollisena seuraamuksena 12 kuukaudeksi 31.12.2013 lukien, henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla,

on kumottava tarpeellisilta osin myös nimittävän viranomaisen 22.7.2014 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan 21.3.2014 tekemä valitus, jossa riitautettiin edellä mainittu 23.12.2013 päivätty kurinpitopäätös,

on velvoitettava vastaaja korvaamaan tässä oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut työjärjestyksen 101 artiklan nojalla ja erityisesti asianosaisille asian käsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset, kuten matka- ja oleskelukulut sekä asianajajan palkkio, työjärjestyksen 15 artiklan c alakohdan nojalla.