Language of document :

Žaloba podaná 3. novembra 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-128/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu udeliť žalobcovi disciplinárny postih spočívajúci v odklade postupu do vyššieho platového stupňa na 12 mesiacov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 23. decembra 2013 prijaté menovacím orgánom zloženým z troch generálnych riaditeľov Komisie, ktorým bol žalobcovi udelený disciplinárny postih spočívajúci v odklade postupu do vyššieho platového stupňa na 12 mesiacov, s účinnosťou od 31. decembra 2013, podľa článku 9 ods. 1 písm. c) prílohy IX služobného poriadku,

ak je to nevyhnutné, zrušiť aj rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 22. júla 2014, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu z 21. marca 2014 namierená proti vyššie uvedenému disciplinárnemu rozhodnutiu z 23. decembra 2013,zaviazať žalovanú na náhradu trov konania podľa článku 101 rokovacieho poriadku, a najmä na náhradu výdavkov nevyhnutne vynaložených na účely konania, ako sú cestovné náklady a výdavky spojené s pobytom, ako aj výdavky a odmena advokátov v zmysle článku 105 písm. c) uvedeného rokovacieho poriadku.