Language of document :

Жалба, подадена на 30 октомври 2014 г. — ZZ/Комисия и ЕСВД

(Дело F-126/14)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: (M. Tallent, avocat)

Ответници: Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)

Предмет на производството

Отмяна на решението на органа, оправомощен да сключва договори при Европейската служба за външна дейност, което потвърждава таван за възстановяване на разходите за пренасяне на жалбоподателя от Черна гора в страната му на произход.

Искания на жалбоподателя

просто да отмени обжалваното решение, постановено на 23 юли 2014 г. от органа, оправомощен да сключва договори за наемане на работа, съобщено на 1 август 2014 г.;

да констатира, че на ZZ ще бъдат възстановени действително направените разноски за неговото пренасяне в размер на 17 940 €;при условията на евентуалност да констатира, че на ZZ ще бъдат възстановени неговите разноски за пренасяне в размер на 7 960 € ; да констатира, че всички съдебни разноски ще останат за сметка на Европейската служба за външна дейност.