Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-126/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Tallent)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o pracę w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych utrzymującej w mocy pułap zwrotu kosztów przeprowadzki skarżącego z jego państwa pochodzenia, Czarnogóry.

Żądania strony skarżącej

Bezwarunkowe stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji wydanej przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę z dnia 23 lipca 2014 r., doręczonej w dniu 1 sierpnia 2014 r.;

stwierdzenie, że ZZ zostaną zwrócone faktyczne koszty poniesione z tytułu przeprowadzki w wysokości 17 940 EUR;pomocniczo, stwierdzenie, że ZZ zostaną zwrócone faktyczne koszty poniesione z tytułu przeprowadzki w wysokości 7 960 EUR;stwierdzenie, że całość kosztów postępowania pokrywa Europejska Służba Działań Zewnętrznych.