Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 декември 2014 г. — Luigi Macchia/Комисия

(Дело F-63/11 RENV)1

(Публична служба — Срочно наети служители — Връщане на Съда на публичната служба за ново разглеждане след отмяна — Неподновяване на договор, сключен за определен срок — Право на преценка на администрацията — Явна грешка в преценката — Явно недопустима и явно неоснователна жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Luigi Macchia (Рим, Италия) (представители: S. Rodrigues, A. Blot и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на имплицитното решение да не се поднови договорът на жалбоподателя като срочно нает служител по смисъла на член 2, буква a) от УРДСДиспозитивОтхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна.Г-н Macchia понася направените от него съдебни разноски съответно по дела F-63/11, T-368/12 P и F-63/11 RENV, както и съдебните разноски, направени от Европейската комисия по дела F-63/11 и F-63/11 RENV.Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски по дело T-368/12 P.