Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 17. novembrī – ZZ/Eiropas Parlaments

(lieta F-132/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Levi, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus, ko Eiropas Parlaments pieņēmis, izpildot Civildienesta tiesas 2013. gada 12. decembra spriedumu F–129/12 CH/Parlaments, ar kuru tika atteikts uzsākt administratīvu izmeklēšanu attiecībā uz sūdzību par vardarbību pret prasītāju, samaksāt prasītājam papildu finansiālo atlīdzību un piešķirt viņam visas priekšrocības un papildpriekšrocības, kas izriet no viņa kā reģistrēta deputātu palīga līguma, kura izbeigšanās tika atcelta ar iepriekš minēto Civildienesta tiesas spriedumu, un prasība atlīdzināt iespējami nodarītos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. marta lēmumu, ciktāl ar to tika atteikts uzsākt administratīvo izmeklēšanu attiecībā uz sūdzību par vardarbību pret prasītāju, un 2014. gada 2. aprīļa lēmumu, ciktāl ar to tika atteikts prasītājam izmaksāt summu EUR 5686 apmērā, jo pēc Parlamenta domām šie lēmumi atspoguļo pasākumus, ko šī iestāde veikusi, lai izpildītu Civildienesta tiesas 2013. gada 12. decembra spriedumu lietā F-129/12 CH/Eiropas Parlaments;atcelt Eiropas Parlamenta 2014. gada 4. augusta lēmumu, kas tika saņemts 2014. gada 7. augustā un ar ko tika noraidīta prasītāja 2014. gada 16. aprīļa sūdzība, ciktāl ar šo lēmumu tika atteikts izmaksāt prasītājam summu EUR 5686 apmērā, atlīdzināt prasītājam zaudējumus, kas saistīti ar novēlotas APA caurlaides, darba e–pasta adreses un piekļuves Eiropas Parlamenta iekšējam tīklam izsniegšanu, uzsākt administratīvo izmeklēšanu saistībā ar viņa sūdzību par vardarbību un atlīdzināt prasītājam ar šo pēdējo atteikumu nodarīto morālo kaitējumu;piespriest atbildētājam samaksāt zaudējumu atlīdzību, kas noteikta EUR 144 000 apmērā, par prasītājam nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem;piespriest atbildētājam samaksāt zaudējumu atlīdzību, kas ex aequo et bono noteik

ta EUR 60 000 apmērā, par prasītājam nodarīto morālo kaitējumu;piespriest atbildētājam samaksāt nokavējuma procentus par iepriekš minētajām summām EUR 5686 un EUR 144 000 apmērā, kas noteikti piemērojot Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi, pieskaitot 2 punktus;piespriest atbildētājam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.