Language of document :

Talan väckt den 17 november 2014 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-132/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av de beslut som Europaparlamentet fattat för att följa personaldomstolens dom av den 12 december 2013 i mål F-129/12, CH mot parlamentet, i vilka parlamentet beslutar att inte inleda en administrativ undersökning avseende klagomålet rörande mobbning av sökanden, utbetalning av kompletterade ersättning till sökanden och beviljande av samtliga förmåner till följd av hennes avtal om anställning som ackrediterad parlamentsassistent vars uppsägning ogiltigförklarats av personaldomstolen i den ovannämnda domen, och yrkande om skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 3 mars 2014 i den del parlamentet inte inledde en administrativ undersökning avseende klagomålet rörande mobbning av sökanden, och av den 2 april 2014 i den del som parlamentet beslutade att inte betala ett belopp på 5 686 euro till sökanden, eftersom dessa beslut innehåller de åtgärder som institutionen vidtagit för att, enligt institutionens uppfattning, följa personaldomstolens dom av den 12 december 2013 i mål F-129/12, CH mot Europaparlamentet,

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut daterat den 4 augusti 2014 vilket mottogs den 7 augusti 2014, om avslag på sökandens klagomål av den 16 april 2014, i den del beslutet innebär att parlamentet vägrar utbetala ett belopp på 5 686 euro ska utbetalas till sökanden, ersätta den skada som sökanden åsamkats till följd av att hon för sent erhållit en APA-badge, e-postadress och tillgång till Europaparlamentets intranät och inleda en administrativ undersökning avseende hennes klagomål om mobbning samt ersätta den skada som sökanden åsamkats till följd av denna vägran,

förplikta svaranden att betala skadestånd med ett belopp på 144 000 euro som ersättning för den ekonomiska skada sökanden åsamkats,

förplikta svaranden att betala skadestånd med ett belopp som i enlighet med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställts till 60 000 euro,

förplikta svaranden att betala dröjsmålsränta med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar med tillägg av 2 procentenheter på de ovannämnda beloppen 5 686 euro och 144 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.