Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 10 grudnia 2014 r. – Turkington/Komisja

(Sprawa F-127/1)

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym – Brak zakwestionowania propozycji dotyczącej liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury w terminie – Brak nowej istotnej okoliczności faktycznej – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stephen Turkington (Trewir, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: J. Currall et G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie przeprowadzenia ponownego obliczenia liczby dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury nabytych przez stronę skarżącą w ramach systemu emerytalnego Unii zgodnie z nowymi ogólnymi przepisami wykonawczymi do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.S. Turkington pokrywa własne koszty.