Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2014 – DE mod EMA

(Sag F-103/13) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat ved EMA – bedømmelsesrapport – påstand om annulation – begrundelsespligt – åbenbart urigtigt skøn – tilsidesættelse af de processuelle regler – foreligger ikke)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: DE (ved advokaterne S. Rodrigues og A. Blot)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (ved S. Marino, T. Jablonski og N. Rampal Olmedo, som befuldmægtigede, og advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 15. september 2010 til den 15. september 2012.

Konklusion

Det Europæiske Lægemiddelagentur frifindes.

DE bærer sine egne omkostninger og betaler de af Det Europæiske Lægemiddelagentur afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 367 af 14.12.2013, s. 41.