Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2014 г. — Colart и др./Парламент

(Дело F-31/14)1

(Публична служба — Представителство на персонала — Комитет по персонала — Избори за комитета по персонала — Правна уредба относно представителството на персонала на Европейския парламент — Компетентност на съвета на преброителите — Процедура по обжалване пред съвета на преброителите — Публикуване на резултатите от изборите — Жалба, подадена до съвета на преброителите — Член 90, параграф 2 от Правилника — Липса на предварително обжалване пред ОН — Пряко сезиране на Съда на публичната служба — Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Philippe Colart (Бастон, Белгия) и др. (представител: A. Salerno, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: O. Caisou-Rousseau и S. Alves)ПредметИскане за анулиране на проведените през есента на 2013 г. избори за комитет по персонала на Европейския парламент, резултатите от които са публикувани на 28 ноември 2013 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата като недопустима.Г-н Colart и другите жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението, понасят половината от собствените си съдебни разноски. Европейският парламент понася собствените си съдебни разноски и е осъден да заплати половината от съдебните разноски на жалбоподателите.