Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

18. september 2014

Sag F-149/12

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – invaliditet – invaliditetsydelse – indeholdelse i invaliditetsydelsen«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Luigi Marcuccio bl.a. har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelser, som er indeholdt i sagsøgerens pensionsoversigter for april, maj og juni 2012, om indeholdelse af 500 EUR pr. måned i hans invaliditetsydelse, annullation af afgørelserne om afslag på klagerne af 15. maj og 10. juli 2012 samt annullation af afgørelsen af 14. august 2012 og påstand om, at Kommissionen tilpligtes at tilbagebetale de indeholdte beløb, med tillæg af morarenter.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet. Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – annullationsdom – retsvirkninger – ophævelse af en dom fra Personaleretten om annullation af afgørelsen om pensionering af en tjenestemand og om, at institutionen pålægges at erstatte det lidte tab – tilbagebetaling af det uretmæssigt udbetalte beløb

Den Europæiske Unions Rets, endog delvise, ophævelse af en dom eller en kendelse afsagt af Personaleretten bevirker, at de bestemmelser, hvorved Personaleretten i denne dom eller kendelse har truffet afgørelse, annulleres.

Den Europæiske Unions Rets dom om ophævelse af Personalerettens dom, hvorved sidstnævnte havde annulleret afgørelsen om pensionering af en tjenestemand og havde pålagt den pågældende institution at betale tjenestemanden et vist beløb i erstatning for det lidte tab som følge af nævnte afgørelse, har ophævet det retsgrundlag, hvorpå tjenestemandens fordring mod institutionen var baseret.

Under disse omstændigheder påhviler det tjenestemanden at imødekomme institutionens anmodning om, at det uretmæssigt udbetalte beløb tilbagebetales til institutionen.

(jf. præmis 27-30)

Henvisning til:

Retten i Første Instans:,dom Kommissionen mod Marcuccio, T-20/09 P, EU:T:2011:257, præmis 2

Personaleretten: dom De Nicola mod EIB, F-63/12, EU:F:2013:169, præmis 24