Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

18 september 2014

Mål F‑149/12

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Handikapp – Invaliditetsersättning – Återkrav av invaliditetsersättningen”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio bland annat har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut i dess pensionsbesked för månaderna maj och juni 2012, att för varje månad hålla inne 500 euro av hans invaliditetsersättning, ogiltigförklara avslagsbesluten rörande hans överklagande av den 15 maj och den 10 juli 2012, och ogiltigförklara beslutet av den 14 augusti 2012 samt förplikta kommissionen att ersätta de innehållna beloppen jämte dröjsmålsränta.

Avgörande:      Talan ska ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad. Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Ogiltigförklaring av personaldomstolens dom i vilken beslutet att pensionera en tjänsteman ogiltigförklaras och institutionen förpliktas ersätta den uppkomna skadan – Återbetalning av felaktigt erlagda belopp


En dom från Europeiska unionens tribunal om upphävande, även om det endast är fråga om ett delvist upphävande, av en dom eller ett beslut från personaldomstolen får till verkan att personaldomstolens fördelning av rättegångskostnaderna i denna dom eller beslut likaledes upphävs.

En dom från Europeiska unionens tribunal, om upphävande av personaldomstolens dom genom vilken ett beslut att pensionera en tjänsteman ogiltigförklaras och den berörda institutionen förpliktas att betala tjänstemannen en viss ersättning för den skadan som orsakats av nämnda beslut, medför följaktligen att den rättsliga grunden för tjänstemannens krav på institutionen undanröjs.

Mot bakgrund härav ankommer det på tjänstemannen att återbetala det belopp som han erhållit felaktigt.

(se punkterna 27–30)

Hänvisning till

Tribunalen: dom kommissionen/Marcuccio, T‑20/09 P, EU:T:2011:257, punkt 2

Personaldomstolen: dom De Nicola/Revisionsrätten, F‑63/12, EU:F:2013:169, punkt 24