Language of document : ECLI:EU:F:2014:215

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

17 септември 2014 година

Дело F‑117/13

Kari Wahlström

срещу

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex)

„Публична служба — Служители на Frontex — Срочно нает служител — Неподновяване на срочен договор — Процедура по подновяване — Член 41, параграф 2, буква а) от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на изслушване — Неспазване — Последици за взетото решение“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, с която г‑н Wahlström иска да бъде отменено решението на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз (Frontex) от 19 февруари 2013 г. да не подновява договора му като срочно нает служител

Решение:      Отменя решението на изпълнителния директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, от 19 февруари 2013 г. да не подновява договора на г‑н Wahlström като срочно нает служител. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Осъжда Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати разноските на г‑н Wahlström.

Резюме

Длъжностни лица — Срочно наети служители — Назначаване — Неподновяване на срочен договор — Приемане на решение, без на заинтересованото лице предварително да се предостави възможност да представи становище — Нарушение на правото на изслушване

(член 41, параграф 2, буква а) от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 47 от Условията за работа на другите служители)

Тъй като решението да не се подновява договорът на срочно нает служител поражда неблагоприятни последици за положението на съответния служител, тъй като го лишава от възможността да запази трудовото си правоотношение, съгласно член 41, параграф 2, буква а) от Хартата на основните права на Европейския съюз наелата го институция трябва да му позволи да изрази надлежно становище преди приемането на решението. При все това правото на защита — закрепено понастоящем в посочения член 41 — включва, макар да е и с по-широк обхват, предвиденото в член 41, параграф 2, буква а) процесуално право на всяко лице да бъде изслушано, преди за него да бъде приета индивидуална мярка.

Въпреки това, за да доведе нарушението на правото на изслушване до отмяна на обжалваното решение, е необходимо също да се провери дали е възможно при липса на това нарушение резултатът от процедурата да бъде друг.

В това отношение, когато договорът на срочно нает служител се подновява само въз основа на преценка на уменията и квалификацията му, не би могла да се изключи възможността да бъде направен различен извод от този за неподновяване на договора, ако на заинтересованото лице се позволи да изложи надлежно гледната си точка относно изпълнението на служебните си задължения с оглед на перспективата за запазване на трудовото си правоотношение, и следователно спазването на правото на изслушване би могло да има последици за съдържанието на решението за неподновяване.

(вж. точки 27, 28 и 32)

Позоваване на:

Съд — решения Франция/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, т. 65, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, т. 81—83, Комисия/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P и C‑595/10 P, EU:C:2013:518, т. 98 и 99, и G. и R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, т. 38 и цитираната съдебна практика

Общ съд на Европейския съюз — решение L/Парламент, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, т. 81

Съд на публичната служба — решение CH/Парламент, F‑129/12, EU:F:2013:203, т. 38