Language of document : ECLI:EU:F:2014:215

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

17. september 2014

Kohtuasi F‑117/13

Kari Wahlström

versus

Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)

Avalik teenistus – Frontexi töötajad – Ajutine teenistuja – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Pikendamise menetlus – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkt a – Õigus olla ära kuulatud – Eiramine – Mõju otsuse sisule

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, milles K. Wahlström palub tühistada Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) tegevdirektori 19. veebruari 2013. aasta otsus jätta tema ajutise teenistuja leping pikendamata.

Otsus:      Tühistada Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevdirektori 19. veebruari 2013. aasta otsus jätta K. Wahlströmi ajutise teenistuja leping pikendamata. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja K. Wahlströmi kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Ajutised teenistujad – Töölevõtmine – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Otsuse vastuvõtmine, ilma et huvitatud isikule oleks eelnevalt antud võimalus oma seisukohad esitada – Õiguse olla ära kuulatud rikkumine

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikli 4 lõike 2 punkt a; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 47)

Kui otsus jätta ajutise teenistuja tähtajaline leping pikendamata mõjutab negatiivselt asjaomase teenistuja olukorda, kuna selle tulemusena võetakse talt võimalus oma töösuhet jätkata, siis on vastava institutsiooni kohustus vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punktile a lubada teenistujal esitada enne otsuse vastuvõtmist tulemuslikult oma seisukohad. Kaitseõigused, mis on nüüd sätestatud eelosutatud artiklis 41, on laiemad ja hõlmavad nimetatud artikli lõike 2 punktis a ette nähtud igaühe menetlusõigust, et teda kuulatakse ära enne seda, kui tema suhtes kohaldatakse üksikmeedet.

Siiski selleks, et õiguse olla ära kuulatud rikkumine võiks viia vaidlustatud otsuse tühistamiseni, peab lisaks kindlaks tegema, kas ilma sellise rikkumiseta oleks menetluse tulemus teistsugune olnud.

Kui ajutise teenistuja lepingut pikendatakse üksnes asjaomase isiku omaduste ja kvalifikatsiooni hindamise alusel, ei ole välistatud, et lepingu pikendamata jätmise otsus oleks olnud teistsugune, kui asjaomane isik oleks saanud tulemuslikult anda oma arvamuse oma töötulemuste taseme kohta, pidades silmas temaga töösuhte jätkamise väljavaadet, ning seega oleks õiguse olla ära kuulatud järgimine võinud mõjutada pikendamata jätmise otsuse sisu.

(vt punktid 27, 28 ja 32)

Viited:

Euroopa Kohus: kohtuotsused Prantsusmaa vs. People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punkt 65; M., C‑277/11, EU:C:2012:744, punktid 81‑83 ; komisjon vs. Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P ja C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punktid 98 ja 99, ning G. ja R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika.

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus L vs. parlament, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, punkt 81.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus CH vs. parlament, F‑129/12, EU:F:2013:203, punkt 38.