Language of document : ECLI:EU:F:2014:215

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2014. gada 17. septembrī

Lieta F‑117/13

Kari Wahlström

pret

Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Civildienests – Frontex personāls – Pagaidu darbinieks – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Pagarināšanas procedūra – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Tiesības tikt uzklausītam – Neievērošana – Ietekme uz lēmuma saturu

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, ar kuru K. Wahlström lūdz atcelt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) izpilddirektora 2013. gada 19. februāra lēmumu nepagarināt viņa pagaidu darbinieka līgumu

Nolēmums      Atcelt Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām izpilddirektora 2013. gada 19. februāra lēmumu nepagarināt K. Wahlström pagaidu darbinieka līgumu. Pārējā daļā prasību noraidīt. Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām sedz savus un atlīdzina K. Wahlström tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana – Lēmuma pieņemšana, pirms tam nedodot iespēju ieinteresētajai personai sniegt apsvērumus – Tiesību tikt uzklausītam pārkāpums

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 47. pants)

Tā kā lēmums nepagarināt pagaidu darbinieka uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu nelabvēlīgi ietekmē attiecīgā darbinieka situāciju tādējādi, ka tā rezultātā viņam zūd iespēja turpināt darba tiesiskās attiecības, attiecīgajai iestādei, piemērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ir jādod minētajam darbiniekam iespēja lietderīgi darīt zināmus savus apsvērumus, pirms tiek pieņemts lēmums. Tiesības uz aizstāvību, kas ir noteiktas minētajā 41. pantā, kaut arī tās ir plašākas, ietver minētā panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktās procesuālās tiesības ikvienai personai tikt uzklausītai, pirms tiek veikts kāds individuāls pasākums, kas uz viņu attiecas.

Tomēr, lai tiesību tikt uzklausītam pārkāpuma dēļ varētu atcelt apstrīdēto lēmumu, vēl ir jāizvērtē, vai, ja šis pārkāpums netiktu pieļauts, procedūras iznākums varētu būt bijis citāds.

Šajā ziņā, ja pagaidu darbinieka līgums tiek pagarināts, tikai pamatojoties uz attiecīgās personas īpašībām un kvalifikāciju, nevar tikt izslēgts, ka lēmums nepagarināt līgumu varētu būt bijis citāds, ja ieinteresētā persona būtu varējusi atbilstoši izteikt savu viedokli par savu profesionālā snieguma līmeni saistībā ar iespēju turpināt tiesiskās darba attiecības, un līdz ar to tiesību tikt uzklausītam ievērošana būtu varējusi ietekmēt lēmuma par nepagarināšanu saturu.

(skat. 27., 28. un 32. punktu)

Atsauces

Tiesa: spriedumi Francija/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, 65. punkts; M., C‑277/11, EU:C:2012:744, 81.–83. punkts; Komisija/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P un C‑595/10 P, EU:C:2013:518, 98. un 99. punkts, un G. un R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, 38. punkts un tajā minētā judikatūra.

Vispārējā tiesa: spriedums L/Parlaments, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, 81. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums CH/Parlaments, F‑129/12, EU:F:2013:203, 38. punkts.