Language of document : ECLI:EU:T:2014:154

Решение на Общия съд (втори състав) от 25 март 2014 г. — Deutsche Bank/СХВП (Leistung aus Leidenschaft)

(Дело T‑539/11)

„Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Leistung aus Leidenschaft“ — Марка, състояща се от рекламен лозунг — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд“

1.                     Марка на Общността — Процедурни разпоредби — Мотивиране на решенията — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 — Обхват, който е идентичен на този на член 296 ДФЕС (член 296 ДФЕС, член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точка 13)

2.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Абсолютни основания за отказ — Самостоятелно разглеждане на основанията за отказ по отношение на всяка от стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация — Задължение за мотивиране на отказа на регистрация — Обхват (член 7, параграф 1 и член 75 от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 14 и 15)

3.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Абсолютни основания за отказ — Марки, лишени от отличителен характер — Марки, състоящи се от рекламни лозунги — Промоционално послание с хвалебствен характер (член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точка 29)

4.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер на знака — Марка, състояща се от няколко елемента — Възможност за компетентния орган да изследва всеки от съставните елементи на марката — Необходимост от съобразяване на цялостното възприемане на комбинацията от съответните потребители (член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точка 36)

5.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Абсолютни основания за отказ — Марки, лишени от отличителен характер — Словна марка „Leistung aus Leidenschaft“ (член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. точки 41—47)

6.                     Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Преценяване на годността на даден знак да бъде регистриран — Съобразяване единствено на правната уредба на Съюза — По-ранно регистриране на марката в някои държави членки или в трети страни — Решения, които не обвързват съдебните инстанциите на Съюза (вж. точка 53)

7.                     Марка на Общността — Решения на Службата — Принцип на равно третиране — Принцип на добра администрация — Предходна практика при вземане на решения на Службата (вж. точки 61—63)

Предмет

Жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 3 август 2011 г. (преписка R 188/2011‑4) относно заявка за регистрация като марка на Общността на словния знак „Leistung aus Leidenschaft“

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Deutsche Bank AG да заплати съдебните разноски.